Male descendants of Hendrik GOLDSTEEN
Willem Golstein (c) overname uitsluitend na toestemming en met bronvermelding
 
I.1    Hendrik GOLDSTEEN, born +/- 1645 in aann. (geschat), geboorteplaats onbekend. Aanvullende informatie over het geslacht Goldsteen.

De naam Goldsteen wordt op verschillende manieren geschreven en komt vanaf 1695 binnen de genealogie voor, als vaste achternaam.

Een opsomming van alle variaties hierop binnen een en hetzelfde geslacht levert onder andere de namen, Golstein, Golsteijn, Goldstein, Golsteijn, Golsteen, Goutsteen, Goudsteen op, welke allen het hieruit voortkomende geslacht van o.a. Golstein betreft dat aantoonbaar van het rond 1600 in het Dalfser Veld langs de Vecht aan het Nierveer staande boerderij, genaamd "Hoeve Goltstein" afkomstig is waardoor werd gesproken over "wonende op de Goltstein".

De kinderen van Jan Albers te Emmen wonende op de Goltstein met Fennegien Lubbers zijn allen te Dalfsen gedoopt, doch wegens een hiaat in de doopregistratie in deze periode ontbreken de volgens de vernoeming te verwachten namen van Hendrik (vanuit de volkstelling van Emmen in 1748), Albert & Lubbert.
Married to Echtgenote Hendrik GOLDSTEEN.
From this marriage:
   1.  Albert Hendrik(s) (see also II.1).

II.1    Albert Hendrik(s) GOLDSTEEN, born +/- 1665 in aann. (geschat), geboorteplaats onbekend,. De doop van Albert heeft niet te Dalfsen of Nieuwleusen plaatsgevonden. Son of Hendrik GOLDSTEEN (see also I.1) and Echtgenote Hendrik GOLDSTEEN.
Church marriage voor 1715. Het trouwboek van Nieuwleusen heeft een hiaat van 1681 tot 24.02.1695 waardoor het huwelijk tussen Albert Hendriks en Jennegien Herms niet kan worden gevonden. Onzekerheid omtrent het huwelijk alsmede de juistheid (reele aanname) en volledigheid inzake de kinderen uit dit huwelijk. Spouse is Jenne(gien) HERMS, christened 1670-1696. De doop van Jennegien heeft niet te Dalfsen of Nieuwleusen plaatsgevonden. Daughter of Jan HERMSEN.
From this marriage:
   1.  Jan Albert(s) (Goltsteen) (see also III.1).
   2.  Merrechien, born in Nieuwleusen, op het Ruitenveen, christened (Gereformeerd) on 19-06-1698 in Nieuwleusen.
   3.  Hermen, born in Nieuwleusen, op het Ruitenveen, christened (Gereformeerd) on 25-03-1701 in Nieuwleusen.
   4.  Jannichjen, born in Nieuwleusen, op het Ruitenveen, christened (Gereformeerd) on 03-06-1703 in Nieuwleusen.
   5.  Aaltjen, born in Nieuwleusen, op het Ruitenveen, christened (Gereformeerd) on 24-02-1709 in Nieuwleusen.

III.1    Jan Albert(s) (Goltsteen) GOLDSTEEN, born in Nieuwleusen, op het Ruitenveen, christened (Gereformeerd) on 19-06-1695 in Nieuwleusen. Wonende buurtschap Emmen, onder Dalfsen. Buried begin 1775 in Buurtschap Emmen, onder Dalfsen, son of Albert Hendrik(s) GOLDSTEEN (see also II.1) and Jenne(gien) HERMS.
Married. Het huwelijk heeft niet in Nieuwleusen plaastgevonden en ondanks een hiaat in het trouwboek van Dalfsen is het onwaarschijnlijk dat het huwelijk te Dalfsen heeft plaastgevonden. Een doopboek in Dalfsen uit deze periode is namelijk wel bewaard gebleven en daaruit blijken niet de dopen van Hendrik en Gerrit en naar verwachting zou je ook een Albert en een Lubbert moeten aantreffen. Vandaar dat een huwelijk in Dalfsen eveneens onwaarschijnlijk lijkt. Partner is Fennegien LUBBERT(s). De doop heeft niet in Dalfsen of Nieuwleusen plaatsgevonden. Buried on 10-02-1775 in Buurtschap Emmen onder Dalfsen. Uit het Begraafboek blijkt dat Fennegien Lubberts weduwe was van Jan Alberts Goltsteen en woonachtig was in het buurtschap Emmen onder Dalfsen.
From this marriage:
   1.  Albert Jan(s)? Born +/- 1722, christened (Gereformeerd) in Dalfsen.
   2.  Evert Jan(s), born in te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltsteen, christened (Gereformeerd) on 23-03-1727 in Dalfsen.
   3.  Evert Jan(s), born in te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltsteen, christened (Gereformeerd) on 18-04-1728 in Dalfsen, buried 1779 in Emmen.
   4.  Gerrit Jan(s) (Goutsteen) (see also IV.4).
   5.  Jan Jan(s), Koopman in hout, born in te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltsteen, christened (Gereformeerd) on 02-10-1729 in Dalfsen, died 1812 in Dalfsen. Volgens de Volkstelling van 08-11-1811 door de rotmeester Willem Bergman, woont in Emmen (C 10) een Jan Goldsteen, 82 jaar, zoon van Jan Goldsteen en Femmichje Lubbers. Jan, geref. afk. uit Dalfsen verkrijgt op 19-07-1760 het klein burgerschap van Zwolle.

Jan Goldsteen is op 17-01-1776 benoemd tot kerkmeester te Dalfsen. Deze benoeming heeft met de nodige onenigheid plaatsgevonden. Volgens het boek "De geschiedenis van Dalfsen" blijkt onder andere uit de notulen van de erfgenamenvergadering van 17-01-1776 dat in deze vergadering de benoeming van Jan Goldsteen alsmede de kort daarvoor door koster Meeuwis Santink, (vanaf 07-06-1762 voorganger en opvolger van Godfried Edelijn in diens functie als koster, schoolmeester en waarnemend kerkmeester welke laatsgenoemde als opvolger van zijn vader deze functie reeds vanaf 07-08-1730 uitoefende), doorgevoerde herindeling van de kerkstoelen in de kerk werd besproken. Een reprimande van de gecommitteerden aan de gewone erfgenamen omtrent de aanstelling door de kerkeraad van Jan Goldsteen te Emmen tot kerkmeester. Uit de notulen blijkt dat men hieromtrent op 06-11-1777 een extra vergadering heeft belegd aangezien de erfgenamen hun collegae erfgenamen verwijten dat zij zich zondermeer bij deze aanstelling hebben neergelegd. Met name gezien de eerdere benoeming in 1761 van Hermannus Asman welke door hun was aangesteld en niet de goedkeuring van de kerkeraad heeft gekregen. De erfgenamen besloten dat koster Santink de stoelen weer op de oude plaats moest neerzetten en spraken hun afkeuring uit over het feit dat de kerkeraad buiten hen om Jan Goldsteen tot kerkmeester had benoemd. Het is niet duidelijk hoe het conflict is afgelopen, doch vast staat dat beide partijen op den duur stilzwijgend de toestand van voorheen handhaafden. De kerkeraad maakte de benoeming van Jan Goldsteen ongedaan en de erfgenamen van hun kant stelden geen andere kerkmeester aan. Bovendien zouden bij een herindeling van de stoelplaatsen in de kerk, de plannen daarvoor door de kerkeraad opgesteld, aan de erfgenamen ter goedkeuring worden voorgelegd.

Meeuwis Santink koopt op 20-02-1769 van Jan Goldsteen en Grietje Pauwels een huis koopt, tegenwoordig perseel Prinsenstraat 25 (K968).
Church marriage (1) at the age of 23 on 09-03-1753 in Dalfsen to Grietje POUWELS (van de VEGT), died voor 1785. Jan is jm.,Grietje is jd., beide te Emmen.
Publication of the banns (2) on 08-08-1789 in Zwolle, church marriage at the age of 59 on 24-08-1789 in Dalfsen to Berendina BOERRIGTER, t.t.v. huwelijk: Dienstmeid, died on 31-07-1807 in Emmen, onder Dalfsen. Op 04-11-1797 maakt Berendina Boerrigter te Zwolle haar testament (GA Zwolle, testamenten, blz. 204).
Uit het huwelijk met Jan Goldsteen geen nageslacht. Het overlijden wordt aangegeven door R. Edelijn. (B.J. Boerrigter, Geleen.), buried on 03-08-1807 in Dalfsen. Aann. Lidm. Zwolle 03-1760 (met att. v. Hardenberg), op 25-09-1762 met att. naar Amsterdam en in 09-1784 met att. terug in Zwolle. Daughter of Frederik (Gerrit) BOERRIGTER and Margarieta Jansen RUSTENBURG. Jan, weduwnaar wonende onder Dalfsen, Berendina jd. wonende in de Korte Voorstraat te Zwolle, vroeger dienstmeid, att. verleend om te Dalfsen te trouwen. Sijn get. Beerent Rijssens (?). Als getuige voor Berendina treedt op, haar zuster, gedoopt 01-11-1730, Hermanna Boerrigter getrouwd op 23-05-1751 met Pieter Voskuil.
   6.  Gerregien, born in te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltstein, christened (Gereformeerd) on 04-03-1731 in Dalfsen.
   7.  Margien (Margje) (JANSEN) GOLDSTEEN, born in te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltstein, christened (Gereformeerd) on 04-01-1733 in Dalfsen.
Married to Klaas WOLTERS.
   8.  Willemtien, born in aann. te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltstein, christened (Gereformeerd) on 21-03-1734 in Dalfsen.

IV.4    Gerrit Jan(s) (Goutsteen) GOLDSTEEN, Hovenier van de Grutte uit Streukel. (Wie o wie is dit??), born in te Buurtschap Emmen, gem. Dalfsen, op de Goltstein, christened (Gereformeerd) on 02-10-1729 in Dalfsen, died on 03-01-1800 in Buurtschap Streukel onder Hasselt at the age of 70. Bron: Rijksarchief Zwolle (201/81) - (GBB), son of Jan Albert(s) (Goltsteen) GOLDSTEEN (see also III.1) and Fennegien LUBBERT(s).
Publication of the banns (1) on 02-03-1754 in Hasselt, church marriage at the age of 24 on 28-03-1754 in Zwolle. Uit de akte blijkt het volgende:

"Gerrit Jans Goutsteen j.m. (jonge man) wonende te Streukel gaat 02-03-1754 in ondertrouw met Hendrikje Rutgers j.d. (jonge dochter) te Genne.
De geboden moeten ook te Hasselt gaan. De bovengemelde is ingekomen.
SG: (zijn getuige) de vader
HG: (haar getuige) de moeder
Zijn alhier (Zwolle) getrouwd den 28-03-1754." to Hendrikje RUTGER(s), 24 years old, born in Genne, christened on 29-01-1730 in Zwolle, buried on 19-05-1763 in Buurtschap Streukel onder Hasselt. at the age of 33, daughter of Rutger JURIENS and Lubbigje BARTELS.
Publication of the banns (2) on 11-04-1764 in Hasselt, church marriage at the age of 34 on 29-04-1764 in Zwolle. Uit de akte blijkt het volgende:
"Gerrit Golstein, weduwnaar, van Hasselt en Geesje Westerhof, jongedochter, van Berkum, Zwolle trouwen te Hasselt.
Getuigen:
SG: (zijn getuige) Jan Golstein (de vader van Gerrit)
HG: (haar getuige) Hendrikje Westerhof (de zuster van Geesje(n))
De bruidegom moet erfuiting doen. De geboden gaan mee te Hasselt. Dat het bovenstaande verricht is, is bij attestatie (getuigschrift van de Prot. kerk) gebleken. Zijn alhier getrouwd den 29-04-1764." to Geesjen (Geessien) WESTERHOF, 20 years old, born in Buurtschap Berkum onder Zwol, gem. Zwollerkerspel, thans Zwolle, christened (Gereformeerd) on 08-09-1743 in Zwolle. De doop heeft onder de naam Geessien plaatsgevonden zonder de toevoeging Westerhof. "Hermen Hendriks en Jannegien Jansen laten 08-09-1743 een dochter Geessien te Zwolle dopen (DBT 705 blz.35)."

Geesjen Westerhof deed op 05-04-1762 haar belijdenis (geloofsbetuiging d.m.v. het toetreden als lidmaat van een Protestantse (Gereformeerde) Kerk). (Lidmatenboek 4 blz. 86), died on 14-08-1829 in Zwollerkerspel, Genne at the age of 85. Bron: Rijksarchief Zwolle (201/81), daughter of Hermen (Hendrik(s)) WESTERHOF and Jannegien JAN(SEN).
From the first marriage:
   1.  Fennetje, born in Buurtschap Streukel, gem. Hasselt, thans Hasselt, christened (Gereformeerd) on 05-11-1755 in Hasselt, died on 25-09-1804 in Hasselt at the age of 48. Mogelijkerwijs was Femmigje de gehanteerde naam voor Fennetje, de vernoeming heeft naar alle waarschijnlijkheid plaastgevonden naar de moeder van Gerrit Jan(s) Golsteijn.
Church marriage at the age of 35 on 02-06-1791 in Hasselt to Hendrik Cobus ter WEE, 53 years old, born on 23-03-1738 in Hasselt, died 1816.
   2.  Jan (see also V.3).
   3.  Rutger, born in Buurtschap Streukel, gem. Hasselt, thans Hasselt, christened (Gereformeerd) on 31-01-1758 in Hasselt, died 1828 in Dalfsen. De vernoeming van Rutger heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar de vader van Hendrikje Rutger(s). Rutger is op jonge leeftijd overleden, in ieder geval voor 1761.
   4.  Rutger (Gerrits) (Goltsteen) (see also V.6).
From the second marriage:
   5.  Hendrikje (Goltsteen), born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, christened (Gereformeerd) on 24-03-1765 in Hasselt, died 1837 in Dalfsen. De vernoeming van Hendrikje heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar de eerder overleden eerste echtgenoot van Gerrit Jan(s) Golsteijn, Hendrikje Rutger(s) danwel Hendrikje Westerhof, de zuster van Geesje(n) Westerhof.
Publication of the banns (1) on 07-03-1792 in Dalfsen, church marriage at the age of 27 on 25-03-1792 in Dalfsen (witness(es): Gerrit Jan(s) Goldsteen, vader) to Hermen VISSCHER, died on 07-05-1794 in Emmen, in de Visscher, son of Albert VISSCHER and Willemina GEERTS. Herm jm. geb. en wonende in de Visscher in de Marshoek, Hendrikje jd. geb. in Streukel onder Hasselt wonende aan de Goldsteen in de Marshoek. Haar getuige: Gerrit Jan Goldsteen.
Publication of the banns (2) on 25-06-1795 in Dalfsen, church marriage at the age of 30 on 19-07-1795 in Dalfsen to Gerrit SCHUTTEVAER, christened in Hellendoorn, Eelen, died voor 1830. Hendrikje, weduwe van Herm Visscher.
   6.  Hermen, born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, christened (Gereformeerd) on 28-03-1766 in Hasselt, died on 20-01-1778 in Hasselt at the age of 11. De vernoeming van Hermen heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar de vader van Geesje(n) Westerhof. Waarschijnlijk is Hermen op jeugdige leeftijd (1778?) overleden.
   7.  Jennigje, born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, christened (Gereformeerd) on 22-11-1767 in Hasselt, died 1840 in Dalfsen. De vernoeming van Jennigje heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar de moeder van Geesjen Westerhof.
Church marriage at the age of 27 on 16-05-1795 in Dalfsen to Derk GERARDUSZ, christened in Dalfsen, died voor 1830, son of Gerardus ROELOFS and Klaasje HAMMERS.
   8.  Albert GOLDSTEIN, born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, christened (Gereformeerd) on 25-06-1769 in Hasselt, died 1811 in Zwollerkerspel. De vernoeming van Albert heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar een broer van Gerrit Jan(s) Golsteijn.
   9.  Gerritdijne ((Gerritdina)) GOLDSTEIN, born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, christened (Gereformeerd) on 28-07-1771 in Hasselt, died 1854 in Zwollerkerspel. Bron van de vernoeming onduidelijk.
   10.  Willem (Wilhem) (see also V.16).
   11.  Berent Jan(s) (Evers) (see also V.18).
   12.  Harmen, born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, christened (Gereformeerd) on 25-03-1781 in Hasselt, died on 28-06-1806 in Hasselt at the age of 25. Harmen is naar alle waarschijnlijkheid vernoemd naar de eerder overleden zoon Hermen in het verlengde van de vernoeming naar de vader van Geesjen Westerhof.

V.3    Jan GOLDSTEEN, born in Buurtschap Streukel, gem. Hasselt, thans Hasselt, christened (Gereformeerd) on 24-03-1756 in Hasselt, died on 01-07-1807 in Amsterdam at the age of 51. Schrijfwijze overlijdensakte: Jan Golstijn. De vernoeming van Jan heeft naar alle waarschijnlijkheid plaastgevonden naar de vader van Gerrit Jan(s) Golsteijn.
Jan is naar Amsterdam vertrokken. Is daar op 26.10.1798 getrouwd, heeft daar op 24.11.1799 een zoon laten dopen en is daar overleden. Son of Gerrit Jan(s) (Goutsteen) GOLDSTEEN (see also IV.4) and Hendrikje RUTGER(s).
Church marriage at the age of 42 on 26-10-1798 in Amsterdam (witness(es): Jacobus van Hoek en de zuster van Magdalena, Johanna te Boekhorst). Schrijfwijze huwelijksakte: Jan Golstijn van Dalfsen in Overijssel. Spouse is Magdalena te BOEKHORST, christened in Buurtschap Hees, Den Meyery, thans Den Bosch.
From this marriage:
   1.  Hendrik Jan GOLSTIJN, born on 06-11-1799 in Amsterdam, christened (Hervormd) on 24-11-1799 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.

V.6    Rutger (Gerrits) (Goltsteen) GOLDSTEEN, born in Buurtschap Streukel, gem. Hasselt, thans Hasselt, christened (Gereformeerd) on 29-03-1761 in Hasselt. De vernoeming van Rutger heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar de vader van Hendrikje Rutger(s) en vervolgens naar de eerder overleden en naar hem vernoemde zoon, Rutger. Rutger zou naar Dalfsen zijn vertrokken.
Volgens het register van naamsaanneming neemt Rutger Gerrits de naam "Goldsteen" aan. Hij kan overigens niet schrijven, zo blijkt. Son of Gerrit Jan(s) (Goutsteen) GOLDSTEEN (see also IV.4) and Hendrikje RUTGER(s).
Church marriage at the age of 28 on 07-08-1789 in Dalfsen to Janna (Klaassen) van de VEGT, 32 years old, christened on 15-05-1757 in Dalfsen, died on 23-02-1816 in Dalfsen at the age of 58, daughter of Klaas WOLTERS and Margien (Margje) (JANSEN) GOLDSTEEN.
From this marriage:
   1.  Hendrik (see also VI.2).
   2.  Marchje (Maria), christened on 03-03-1792 in Emmen, op 't Erve de Vegte.
Church marriage at the age of 34 on 17-06-1826 in Dalfsen to Goozen van der LINDE.
   3.  Jan, christened on 24-07-1795 in Emmen, op 't Erve de Vegte, died 1796 in Emmen.
   4.  Johanna Berentdina, christened on 20-02-1801 in Emmen, op 't Erve de Vegte, died on 23-01-1837 in Dalfsen at the age of 35.
Church marriage at the age of 27 on 09-08-1828 in Dalfsen to Gerrit van de VEEN.

VI.2    Hendrik GOLDSTEEN, Bouwman, christened on 15-08-1790 in Emmen, op 't Erve de Vegte. In de index wordt als vader Rutger Gerrits en als moeder Janna Klaassen genoemd. Geboren te Emmen. Died 1866 in Dalfsen. Volgens informatie van Mw. G.P. Bongers-Brouwer, Leegeweg 40 te Groningen woonde Hendrik Goldsteen niet op "de Goldstein" aan het begin van de Vegtdijk bij Dalfsen, maar stroomafwaarts, in dat deel van Emmen wat nu Marshoek heet. Son of Rutger (Gerrits) (Goltsteen) GOLDSTEEN (see also V.6) and Janna (Klaassen) van de VEGT.
Church marriage at the age of 33 on 06-05-1824 in Dalfsen (witness(es): Gerrit v.d. Linde, 27 jr., Wever, Roelof v.d. Linde, 25 jr., Wever, neven van de bruidegom en Jan Willem v.d. vegt, arbeider, oom van de bruidegom.f) to Elisabeth VISSCHER, Boerin, christened 1798 in Dalfsen, daughter of Jacob Peter VISSCHER and Geertjen Hendriks BONTE.
From this marriage:
   1.  Janna, christened on 24-07-1824 in Dalfsen, Emmen, died 1893 in Dalfsen.
Married to Peter BROUWER.
   2.  Margje, christened on 06-01-1826 in Dalfsen, Emmen, died 1895 in Dalfsen.
   3.  Jacomina Petronella, Boerenwerkster, christened on 17-04-1828 in Dalfsen, Emmen. In 1860 als ongehuwde boerenwerkster, zonder reisgenoten vanuit Dalfsen geemigreerd naar Illinois, Noord-Amerika.
Bron: WEB-server Overijssel Digitaal.
   4.  Jan, christened on 13-01-1830 in Dalfsen, Emmen, died on 11-04-1830 in Dalfsen, Emmen, 88 days old.
   5.  Johanna, christened on 26-03-1831 in Dalfsen, Emmen, died on 23-06-1860 in Dalfsen, Emmen at the age of 29. Ongehuwd.
   6.  Geertruida, christened on 23-06-1833 in Dalfsen, Emmen, died on 31-03-1835 in Dalfsen, Emmen at the age of 1.
   7.  Geertjen, christened on 08-01-1836 in Dalfsen, Emmen, died 1911 in Dalfsen.
   8.  Rutger, christened on 08-11-1838 in Dalfsen, Emmen, died 1900 in Dalfsen.
   9.  Johanna Berendina, christened on 26-11-1843 in Dalfsen, Emmen, died 1892 in Dalfsen.

V.16    Willem (Wilhem) GOLDSTEEN, Werkman, born on 20-10-1773 in Buurtschap Streukel onder Hasselt, gem. Hasselt. Geboortedatum wellicht voor doopdatum. Christened (Gereformeerd) on 20-10-1773 in Hasselt, died on 20-08-1838 at 12:00 in Amsterdam at the age of 64. Een deel van de overlijdensakte luidt:

"Den twee-en-twintigste augustus, 1800 Acht-en-Dertig, ten tien ure den middag, is ingeschreven, het afsterven van Willem Golstijn. Overleden den twintigsten dezer ten twaalf ure, des middag, oud ZeseZestig Jaren, wonende Ridderstraat No -, in binnen gasthuis overleden.
Geboren Hasselt, werkman, weduwnaar van Elisabeth Brands, Zoon van Gerret Golstijn en Geesje Westerhout. De vernoeming van Willem heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden naar de broer van Geesjen Westerhof. Son of Gerrit Jan(s) (Goutsteen) GOLDSTEEN (see also IV.4) and Geesjen (Geessien) WESTERHOF.
Married at the age of 28 on 18-06-1802 in Hasselt to Elisabeth BRANS, christened 1776 in Genemuiden, died on 11-12-1816 at 21:00 in Amsterdam. Aangifte van overlijden: 13.12.1816 om 12:00 uur. Daughter of Jacob BRANS and Maria BARENTS.
From this marriage:
   1.  Geessien GOLSTEIJN, born on 25-10-1802, christened (NH) on 31-10-1802 in Amsterdam, Westerkerk (witness(es): Barent Golstein & Gessien Westerof.).
   2.  Margien GOLSTEIJN, born on 25-01-1804, christened (NH) on 08-02-1804 in Amsterdam, Nieuwe Kerk (witness(es): Willem Brands & Femmelien Brands.).
   3.  Geesjen Pieteronella GOLSTEIJN, born on 01-01-1806 in Amsterdam, christened (NH) on 15-01-1806 in Amsterdam, Noorder Kerk (witness(es): Pieter Brands & Johanna Eijman.).
   4.  Gerrit GOLSTEIJN (see also VI.12).
   5.  Willem GOLSTEIN (see also VI.14).

VI.12    Gerrit GOLSTEIJN, Schuitevoerder, born on 03-03-1807, christened (NH) on 06-03-1807 in Amsterdam, Westerkerk (witness(es): Barent Golsteijn & Gerret Golsteijn.), son of Willem (Wilhem) GOLDSTEEN (see also V.16) and Elisabeth BRANS.
Married at the age of 27 on 12-03-1834 in Amsterdam. Als getuigen waren onder andere de beide vaders aanwezig. De vader van Gerrit, Willem Golstein was op dat moment inmiddels 60 jaar oud. Spouse is Naatje KROESE, born 1809, christened on 13-03-1809 in Oude Kerk. Afkomstig van de Foeliedwarsstraat (Bron: U391/1504) woonde zij tot januari 1872 aan de Foeliedwarsstraat, nummer 39 (Bron: U391/1698), zie ook Willem, geb. 28.02.1841. Daughter of Jurriaan KROESE and Trijntje KRAAIJ.
From this marriage:
   1.  Gerrit (see also VII.11).
   2.  Willem (see also VII.13).
   3.  Johannes (see also VII.15).
   4.  Maria, born on 13-12-1848 in Amsterdam, died on 02-08-1917 in Amsterdam at the age of 68, ouders t.t.v. overlijden, reeds overleden.
Married at the age of 24 on 13-08-1873 in Amsterdam (witness(es): haar drie broers, Gerrit, 1838, Willem, 1841 & Johannes, 1845.) to David Leonardus (Pieter) Victor JOLY, Werkman, born ??-??-1841 in Amsterdam, died voor 1917, son of Jean B. Victor JOLY and Adriana HEESBEEN.

VII.11    Gerrit GOLSTEIJN, Werkman, born on 02-08-1838 in Amsterdam. Volgens BRB zou de geboortedatum 02.12.1838 zijn, nazien a.d.h.v. akte. (religion: Ned.Hervormd), died on 19-04-1884 at 18:00 in Amsterdam at the age of 45. De overlijdensakte -een van de aangevers, Albert Huijsman, heeft ook de overlijdensaangifte van David Leonardus Victor Golsteijn voor zijn rekening genomen- luidt:

Op heden Tweeentwintig April Achtienhonderd Vier-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van de Burgelijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Albert Huijsman van beroep Aanspreker, oud vijfentwintig Jaren, wonende Egelantiersgracht 154, bekende van de Overledene, en Pieter Giskes, van beroep, Aanspreker, oud zesenveertig Jaren, wonende als boven, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op negentien dezer des voormiddags ten zes ure, in het huis staande Foeliedwarsstraat, nummer 36, is overleden Gerrit Golsteijn, van beroep werkman, wonende als boven in den ouderdom van vijfenveertig Jaren, geboren alhier, echtgenoot van Elizabeth Catharina Hellendoorn.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons in onderteekend.". Vanuit het ouderlijk huis aan de Foeliedwarsstraat (Bron: U391) verhuisde Gerrit na zijn huwelijk in maart 1864 naar de Nieuwe Leliestraat 239 (Bron: MM239) waar zijn vrouw, Elisabeth Catharina alsmede haar vader, Jan Kors Hellendoorn woonachtig waren. Son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VI.12) and Naatje KROESE.
Married at the age of 25 on 02-03-1864 in Amsterdam. Akte nog verder uitwerken to Elisabeth Catharina HELLENDOORN, 29 years old, Winkelierster, born on 08-02-1835 in Amsterdam. Op het adres aan de Foeliedwarsstraat 36 was tevens haarttante, de weduwe Catharina Elisabeth Hellendoorn, geboren 06-03-1804 woonachtig welke op 08-07-1890 is overleden.
De dochter geboren in 1876 is overigens naar haar vernoemd.

Elisabeth Catharina verhuisde als weduwe nog van de Foeliedwarsstraat 36 op 26-05-1903 naar de Schippersgracht 8 (II hoog), op 04-07-1903 naar het Rapenburgerplein 3 (III hoog) teneinde vervolgens op haar 69-jarige leeftijd op 23-09-1904 haar intrek te nemen bij haar dochter Catharina Elisabeth Golsteijn en haar echtgenoot Pieter Boshart.

Uiteindelijk heeft zij zich daarna wederom op 22-05-1908 zelfstandig aan de Foeliedwarsstraat 26 (II hoog achterkamer) gevestigd teneinde daarna nog op 12-11-1908 naar de Laagte Kadijk 9 (II hoog voorkamer) te verhuizen.
Mogelijkerwijs is zij daar op 01-04-1913 op 78-jarige leeftijd overleden. (religion: Ned.Hervormd), died on 01-04-1913 in Amsterdam at the age of 78, daughter of Jan Kors HELLENDOORN.
From this marriage:
   1.  Gerrit (see also VIII.1).
   2.  Anna, born on 08-09-1866 in Amsterdam. Anna vertrekt overigens in juni 1890 uit het ouderlijk huis naar......? (religion: Ned.Hervormd).
Church marriage at the age of 23 on 12-06-1890 in Amsterdam to Dilovardus N.N.
   3.  Jan Kors (see also VIII.5).
   4.  Willem, Werkman, born on 23-06-1870 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Vermeldenswaardig is dat Willem als getuige bij de inschrijving van de geboorte van Jan Korst Golsteijn, geboren 03-03-1892 en zoon van Gerrit Golsteijn, geb 07.06.1864, in de akte wordt opgenomen als "Golstijn" en ook als zodanig de akte ondertekend.
Married at the age of 25 on 22-04-1896 in Amsterdam (witness(es): Cornelis Kleis Lanting, (29), ambtenaar, August Eduard Zahn, (23), ambtenaar, Jan Schubart, (52), bode & Jan Fredrik Muller, (60), Agent van politie, allen wonende in Amsterdam.) to Jantje HELDER, born ??-??-1866 in Farmsum, gem. Delfzijl. Jantje is de natuurlijke niet door de vader erkende dochter van Eltje Jans Helder. Daughter of Eltje Jans HELDER.
   5.  Maria, born on 22-07-1872 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd).
Married at the age of 27 on 28-09-1899 in Amsterdam to Wiechger POT, 25 years old, born on 06-08-1874 in Amsterdam.
   6.  David Leonardus Victor, born on 02-05-1874 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 26-07-1887 in Amsterdam at the age of 13. De overlijdensakte luidt:

"Op heden Achtentwintig Juli Achttienhonderd Zeven-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Albert Huijsman, van beroep Aanspreker, oud achtentwintig Jaren, wonende Westerstraat 232, bekende van de Overledene, en Rudolphus Leidner, van beroep Kleermaker, oud drieenveertig Jaren, wonende Lindengracht 156, bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op Zesentwintig dezer des namiddags ten acht ure, uit het water van de Handelskade is opgehaald het lijk van David Leonardus Victor Golsteijn, van beroep, geen wonende Foeliedwarsstraat 36, oud dertien jaren, geboren alhier, zoon van Gerrit Golsteijn, overleden en Elizabeth Catharina Hellendoorn. En hebben hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.".
   7.  Catharina Elisabeth, born on 28-07-1876 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd).
Married at the age of 26 on 09-04-1903 in Amsterdam to Pieter BOSHART, 28 years old, born on 20-02-1875 in Amsterdam.
   8.  Elisabeth Catharina, born on 26-01-1879 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd).
Married at the age of 24 on 09-04-1903 in Amsterdam to Christinus Arie van der BOSCH, born ??-??-1875 in Amsterdam.

VIII.1    Gerrit GOLSTEIJN, Gemeente werkman (losarbeider), born on 07-06-1864 in Amsterdam. In juli 1888 wordt na zijn huwelijk op 21-06-1888 door Gerrit het ouderlijk huis aan de Foeliedwarsstraat 36 verlaten en naar de Da Costakade 97 verhuisd waar hij tot mei 1889 woonachtig is waarna hij naar de Jacob van Lennepstraat 23 verhuisd. Hier is hij tot februari 1891 woonachtig geweest waarna naar de Hoogte Kadijk 14 werd verhuisd waar hij tot oktober 1891 woonachtig is geweest. (religion: Ned.Hervormd), died on 15-10-1917 in Amsterdam at the age of 53. Registratiedatum, son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VII.11) and Elisabeth Catharina HELLENDOORN, Winkelierster.
Married at the age of 24 on 21-06-1888 in Amsterdam to Margaretha Alida HARTMAN, 24 years old, zonder beroep, born on 27-02-1864 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Gerrit, born on 29-11-1888 in Amsterdam.
Married at the age of 22 on 17-05-1911 in Amsterdam to Anna Dorothea LOHMANN.
   2.  Jacobus, born on 21-06-1890 in Amsterdam.
   3.  Jan Kors (see also IX.4).
   4.  Neeltje, born on 11-07-1893 in Amsterdam.
   5.  Frederik Daniel (see also IX.7).
   6.  Elisabeth Catharina, born on 03-08-1895 in Amsterdam.
   7.  Cornelis, born on 18-12-1896 in Amsterdam.
   8.  Margaretha Alida, born on 19-09-1897 in Amsterdam.
   9.  Margaretha Alida, born on 01-08-1898 in Amsterdam.
   10.  Vardus (see also IX.13).
   11.  Louise Josephina Hedwig Dorothea, born on 06-11-1900 in Amsterdam.
   12.  Willem, born on 04-09-1902 in Amsterdam.
   13.  Margaretha Alida, born ??-??-1903 in Amsterdam, died on 06-01-1904 at 09:00 in Amsterdam.
   14.  Wiechger, born ??-??-1904 in Amsterdam, died on 15-05-1908 in Ringdijk 34 te Watergraafsmeer (Amsterdam).
   15.  Piet, born on 01-06-1905 in Watergraafsmeer (Amsterdam), died on 03-06-1905 in Ringdijk 34 te Watergraafsmeer (Amsterdam), 2 days old.
   16.  Piet (see also IX.20).
   17.  David Leonardus Victor, born on 04-08-1907 in Watergraafsmeer (Amsterdam), died on 27-11-1907 in Watergraafsmeer (Amsterdam), 115 days old.
   18.  Margaretha Alida (Ali), born on 05-01-1910 in Kerklaan 12 te Watergraafsmeer (Amsterdam). Als enige van de zoons en dochters van Gerrit uit 1864 is Margaretha Alida (thans 01-11-1995) nog in leven.

IX.4    Jan Kors GOLSTEIJN, born on 03-03-1892 at 15:00 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Hoogte Kadijk 14. Died on 18-11-1918 in Amsterdam at the age of 26, son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VIII.1) and Margaretha Alida HARTMAN, zonder beroep.
Married at the age of 23 on 26-08-1915 in Watergraafsmeer (Amsterdam) to Paulina Arendina SOETENS.
From this marriage:
   1.  Jannetje, born ??-??-1910 in Amsterdam.
   2.  Rientje, born on 20-06-1918 in Amsterdam.

IX.7    Frederik Daniel GOLSTEIJN, born on 23-06-1895 in Amsterdam, son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VIII.1) and Margaretha Alida HARTMAN, zonder beroep.
Married to Jeannette ENGELSMA, born on 07-06-1890 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Margaretha Alida, born on 29-10-1919 in Amsterdam.
   2.  Johannes Casper, born on 05-02-1921 in Amsterdam.
   3.  Jeannette, born on 19-09-1922 in Amsterdam.
   4.  Sophia Wilhelmina, born ??-??-1924 in Amsterdam.

IX.13    Vardus GOLSTEIJN, born on 28-09-1899 in Amsterdam, died on 06-09-1968 in Amsterdam at the age of 68, son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VIII.1) and Margaretha Alida HARTMAN, zonder beroep.
Married to Johanna Christina PICKHARDT, born on 08-04-1899 in Amsterdam, died on 20-11-1964 in Amsterdam at the age of 65.
From this marriage:
   1.  Gerrit Vardus (see also X.7).
   2.  George Heinrich Wilhelm (see also X.10).
   3.  Margaretha Alida, born on 21-12-1928 in Amsterdam.
   4.  Bertus Christiaan, born on 08-08-1930 in Amsterdam.
   5.  Wilhelmina Hendrika Charlotte, born on 05-12-1933 in Amsterdam.
   6.  Jan Korst, born on 14-11-1936 in Amsterdam.
   7.  Johanna Christina, born on 18-01-1939 in Amsterdam.

X.7    Gerrit Vardus GOLSTEIJN, born on 16-08-1925 in Amsterdam, died on 07-12-1994 in Amsterdam at the age of 69, son of Vardus GOLSTEIJN (see also IX.13) and Johanna Christina PICKHARDT.
Married (1) at the age of 28 on 28-10-1953 in Amsterdam, divorced after 23 years on 01-02-1977 in Amsterdam from Loltje ZANDSTRA, born on 24-11-1929 in Amsterdam.
Married (2) at the age of 58 on 24-01-1984 in Amsterdam, divorced after 6 years on 07-05-1990 in Amsterdam from Yvonne Mathilda Susanna Albertina PETRICI, born on 03-03-1925 in Paramaribo Suriname.
From the first marriage:
   1.  Johan Christiaan, born on 19-04-1954 in Amsterdam.
   2.  Siebe, born on 09-05-1955 in Amsterdam.
   3.  Yvonne, born on 05-02-1961 in Amsterdam.

X.10    George Heinrich Wilhelm GOLSTEIJN, born on 11-12-1926 in Amsterdam, son of Vardus GOLSTEIJN (see also IX.13) and Johanna Christina PICKHARDT.
Married at the age of 20 on 11-12-1946 in Amsterdam to Betsy van DALEN, 19 years old, born on 27-05-1927 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Georg Heinrich Wilhelm, born on 19-10-1947.
   2.  Cornelis Vardus, born on 27-12-1948 in Amsterdam, died on 15-07-1952 in Amsterdam at the age of 3.
   3.  Jan Korst, born on 05-01-1950 in Amsterdam.
   4.  Hendrik (Henk), Werkzaam bij het ASZ, onderdeel GAK-groep, born on 31-01-1951 in Amsterdam.
Married to Cornelia Gerarda (Nel) BURGER, Werkzaam bij het ASZ, onderdeel GAK Groep. Born on 05-03-1956 in Amsterdam.
   5.  Wilhelmus Christiaan, born on 05-05-1952 in Amsterdam. Ongehuwd.
   6.  Betsy Christina Elisabeth, born on 30-08-1953 in Amsterdam.
Married (1) to Henk SPARREBOOM, born on 05-06-1954 in Amsterdam.
Married (2) to Hans HOLTSLAG, born on 18-06-1940 in Utrecht.
   7.  Johanna Christina (Hanna), born on 05-08-1955 in Amsterdam.
Married at the age of 30 on 20-09-1985 in Amsterdam to Theo de WOLF, 32 years old, born on 30-01-1953 in Amsterdam.
   8.  Anna Engelberta Adriana (Annie), born on 21-01-1957 in Amsterdam.
Married to Sayed YASSIEN ALI YASSIEN SINGER, born on 23-07-1954 in El Wasta, BANI-SUEF, Egypte.
   9.  Irene Dieterieka Fhilippina, born on 21-04-1958 in Amsterdam.
   10.  Ronald (see also XI.18).
   11.  Cornelis Marinus (Cor), born on 27-06-1961 in Amsterdam. Ongehuwd.
   12.  Silvia, born on 24-10-1964 in Amsterdam.
Married to Jaap WERTWIJN, born on 20-06-1960 in Amsterdam.
   13.  Marjoleine Bernadette, born on 10-12-1964 in Amsterdam.
Married at the age of 31 on 14-06-1996 to Marco VERLOOP, 26 years old, born on 04-04-1970 in Wormerveer.
   14.  Marianne Cicilia, born on 10-12-1964 in Amsterdam.
Married at the age of 30 on 02-10-1995 to Henk BOTTER, 29 years old, born on 29-03-1966 in Amsterdam.

XI.18    Ronald GOLSTEIJN, born on 28-11-1959 in Amsterdam, son of George Heinrich Wilhelm GOLSTEIJN (see also X.10) and Betsy van DALEN.
Married to Ingrid KOSTER, born 25-01-19?? in Haarlem.
From this marriage:
   1.  Jessica, born on 17-07-1988 in ? Haarlem.
   2.  Barry Ronald, born on 13-11-1991 in Haarlem.
   3.  Samantha Clementine Helena, born on 27-05-1994 in Haarlem.

IX.20    Piet GOLSTEIJN, born on 21-09-1906 in Ringdijk 34 te Watergraafsmeer (Amsterdam), son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VIII.1) and Margaretha Alida HARTMAN, zonder beroep.
Children:
   1.  Catharina Maria Geertruida, born ??-??-1934 in Amsterdam.
   2.  Piet, born ??-??-1937 in Amsterdam.

VIII.5    Jan Kors GOLSTEIJN, Werkman, born on 12-08-1868 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VII.11) and Elisabeth Catharina HELLENDOORN, Winkelierster.
Married at the age of 23 on 05-05-1892 in Amsterdam to Wilhelmina Jacoba van den BRINK.
From this marriage:
   1.  Jan Kors (see also IX.23).
   2.  Wilhelmina Jacoba, born on 17-12-1893 in Amsterdam.
   3.  Elisabeth Catharina, born on 20-05-1894 in Amsterdam.
Married to Cornelis PEIJZEL, born on 26-07-1897 in Amsterdam.
   4.  Johannes Franciscus (see also IX.28).
   5.  Anna, born on 11-10-1898 in Amsterdam.
   6.  Gerrit, born on 21-08-1900 in Amsterdam, died on 17-07-1903 at 16:00 in Amsterdam at the age of 2. Overlijdensadres 1ste van Swindenstraat 118.
   7.  Henrietta, Dienstbode, born on 26-08-1901 in Amsterdam, died on 18-05-1916 in Amsterdam at the age of 14.
   8.  Johanna, born ??-??-1907 in Amsterdam.
   9.  Clarina, born ??-??-1910 in Amsterdam.

IX.23    Jan Kors GOLSTEIJN, Voorman in de haven (Boekjesgast), born on 05-08-1892 at 13:00 in Amsterdam, son of Jan Kors GOLSTEIJN (see also VIII.5) and Wilhelmina Jacoba van den BRINK.
Married to Johanna Maria MAST.....
From this marriage:
   1.  Jan Kors (see also X.19).
   2.  Wilhelmus Adrianus (Willem) (see also X.21).

X.19    Jan Kors GOLSTEIJN, Bouwvakker, born on 11-01-1917 in Amsterdam, son of Jan Kors GOLSTEIJN (see also IX.23) and Johanna Maria MAST.....
Married to I.M. KUIL.
From this marriage:
   1.  Ina, born +/- 1950.

X.21    Wilhelmus Adrianus (Willem) GOLSTEIJN, Apparatenbouwer Werkspoor, born on 02-06-1920 in Amsterdam. Vader overleden; geboorte onjuist?? Wat was de bron?
Nazien Info van Brain = juist! Died on 13-11-1984 in Utrecht at the age of 64, son of Jan Kors GOLSTEIJN (see also IX.23) and Johanna Maria MAST.....
Married to C.F. (Stien) GERBRACHT, Huisvrouw, born on 10-11-1919 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  C.F. (Tinie), Huisvrouw, born on 25-10-1944 in Amsterdam.
Married to M.P. (Ries of Rien) OTTEN, Projectleider aannemingsbedrijf, born on 08-03-1940 in Utrecht.
   2.  Wilhelmus Adrianus (Wim) (see also XI.30).

XI.30    Wilhelmus Adrianus (Wim) GOLSTEIJN, leidinggevend drukwerkinkoper, born on 11-12-1947 in Amsterdam, son of Wilhelmus Adrianus (Willem) GOLSTEIJN (see also X.21) and C.F. (Stien) GERBRACHT, Huisvrouw.
Married to M.E. (Marian) CHRISTIAANSE, Huisvrouw, born on 10-06-1948 in Utrecht.
From this marriage:
   1.  Ir. Brian, Student Technische Universiteit Eindhoven, born on 28-05-1973 in Utrecht.
   2.  Claudia, Studente Hogeschool Tilburg, born on 06-10-1976 in Utrecht.

IX.28    Johannes Franciscus GOLSTEIJN, born ??-??-1896 in Amsterdam, son of Jan Kors GOLSTEIJN (see also VIII.5) and Wilhelmina Jacoba van den BRINK.
Child:
   1.  Johannes Klaas, born ??-??-1923 in Amsterdam.

VII.13    Willem GOLSTEIJN, Werkman/Africhter/Smid, born on 28-02-1841 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 14-03-1913 in Amsterdam at the age of 72. Afkomstig van het ouderlijk huis aan de Foeliedwarsstraat (Bron: U391) verhuisde Willem na zijn huwelijk in juni 1964 naar het huis van Catharina Ruitenberg, Jonkerstraat 134 (Bron: N134) waar hij bij de uit Leiden afkomstige Elisabeth Chrispijn, de moeder van Catharina, weduwe van Ruitenberg woonachtig introk, hij verhuisde vervolgens per juli 1865 naar de Batavierstraat (Bron: R169), per december 1869 wederom naar een ander pand aan de Foeliedwarsstraat (Bron: U362), per juni 1870 naar adres? (Bron: U363/1278), per november 1870 naar de Kleine Kattenburgerstraat (Bron: T657/3470), was Willem vanaf oktober 1872 vanuit adres? (Bron: U625/2439), vanaf april 1875 tot augustus 1883 met zijn gezin in de Batavierstraat 4 (kamer) (Bron: 25/117) woonachtig waarna hij verhuisde naar de Hoogte Kadijk 14 (II hoog voorkamer) (177/181) waarna hij in december 1885 naar de Oosterschekade 5 (Bron: 349/151), in april 1886 naar de Koningstraat 27, (Bron: 229/6) in november 1887 naar de Hoogte Kadijk 54 (II hoog voor + achterkamer) (Bron: 178/95) verhuisde. Op 30-08-1892 werd naar de Hoogte Kadijk 95 (III hoog) verhuist. Na het overlijden op 06-10-1901 van zijn vrouw Catharina Ruitenberg is Willem op 27-01-1906 verhuist naar de 1ste Jan van der Heijdenstraat 95 (III hoog) en op 29-10-1906 naar de Dusantstraat 13 (I hoog). Daarna is hij als gepensioneerd weduwnaar 09-05-1908 bij zijn zoon en echtgenote, Willem Golsteijn en Elisabeth Johanna Wallard ingetrokken. Op 18-04-1910 verhuisde hij vervolgens naar zijn dochter, Anna Golsteijn en haar echtgenoot Cornelis Hendrik de Roos. Son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VI.12) and Naatje KROESE.
Married at the age of 23 on 22-06-1864 in Amsterdam. Als getuigen bij dit huwelijk waren aanwezig, de broer van de bruidegom, Gerret Golsteijn, toen 25 jaar oud en oom? van de bruidegom, Willem Golsteijn, toen 54 jaar oud.? (nog checken) to Catharina RUITENBERG, 21 years old, zonder beroep, born on 06-11-1842 in Amsterdam, died on 06-10-1901 in Amsterdam at the age of 58, daughter of Elisabeth CHRISPIJN.
From this marriage:
   1.  Willem (see also VIII.16).
   2.  Elisabeth, born on 10-12-1865 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Op 03-04-1895 heeft Elisabeth het ouderlijk huis verlaten en heeft zich in Nijmegen gevestigd.
Married at the age of 29 on 28-03-1895 in Amsterdam (witness(es): de beide broers, Willem & Gerrit) to Marinus Louis JORITSMA.
   3.  Gerrit, Meubelmaker, later portier/concierge, born on 29-09-1867 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 06-09-1929 at 20:00 in Amsterdam at the age of 61. Gerrit heeft in september 1889 het ouderlijk huis aan ede Hoogte Kadijk 54 (178/95) verlaten en zijn intrek genomen de Kleine Kattenburgerstraat 57 (193/96).
Married (1) at the age of 21 on 05-09-1889 in Amsterdam to Hermina Johanna VEGTEL, 20 years old, born on 13-03-1869, died ??-07-1891 in Amsterdam.
Married (2) to Hendrika VEGTEL.
   4.  Tijs, born on 29-09-1869 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Tijs is op 19 december 1890 naar Helder (Den Helder?) vertrokken. Rest onbekend).
   5.  Johannes (see also VIII.24).
   6.  Helena Maria, born on 19-07-1873 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd).
Married at the age of 20 on 10-05-1894 in Amsterdam to Fransiscus PHILIPPUS.
   7.  Johan Adam, born on 15-01-1875 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 14-09-1875 in Amsterdam, 242 days old.
   8.  Maria Catharina, born on 20-08-1876 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 01-10-1878 in Amsterdam at the age of 2.
   9.  Maria, born on 02-10-1878 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Maria verhuist gezamelijk met haar zuster, Anna Golsteijn op 07-05-1908, de huwelijksdatum van Anna Golsteijn en haar echtgenoot Cornelis Hendrik de Roos naar het pand waar Cornelis Hendrik de Roos woonachtig is.
   10.  Catharina, born on 19-06-1881 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Catharina verhuisde op 01-10-1902 vanuit het ouderlijk huis aan de Hoogte Kadijk 54 naar Parijs waar zij tot haar huwelijk woonachtig is geweest.

Volgens info van mw. Brunner (telefoongesprek 07.10.1995) zou Catharina met haar man uitbater zijn geweest van een Hotel-Restaurant aan het Rembrandtsplein, genaamd Het Gouden Hoofd.
Married at the age of 23 on 15-09-1904 in Amsterdam (witness(es): Johannes & Gerrit Golsteijn, broers, beide wonende te Amsterdam & Pieter & Jan v/d/ Werff, broers, beide wonende te Beetsterzwaag, Friesland). Vermeldenswaardig is dat Catharina vanuit Parijs komende op 30-08-1904 in Amsterdam werd ingeboekt, op 15-09-1904 met Haike v/d Werff huwde en vervolgens per 21-09-1904 naar Loosduinen vertrok. Spouse is Haike van der WERFF, Chef-Kok, born ??-??-1876 in Dragten (thans Drachten), gem. Smallingerland, son of Ale Haike van der WERFF, Deurwaarder, and J. de VRIES.
   11.  Anna, born on 21-03-1884 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Hoogte Kadijk 14. (religion: Ned.Hervormd).
Married at the age of 24 on 07-05-1908 in Amsterdam (witness(es): haar 3 broers, Willem, Johannes & Gerrit) to Cornelis Hendrik de ROOS, 23 years old, Cafehouder, born on 15-04-1885 in Amsterdam.

VIII.16    Willem GOLSTEIJN, Bankwerker later Sergeant Majoor Torpedomaker bij de Marine, born on 02-02-1864 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Willem is vanuit het ouderlijk huis (U625/2439) op 03.06.1882 naar Utrecht naar het Militaire "Korps Ellineurs" vertrokken. Son of Willem GOLSTEIJN (see also VII.13) and Catharina RUITENBERG, zonder beroep.
Married at the age of 22 on 06-05-1886 in Amsterdam. Als getuigen traden onder andere op de oom van de bruidegom, Johannes Golsteijn, toen 36 jaar oud en David Leonardus Victor Joly, (oom) toen 44 jaar oud, beide werklieden. Spouse is Elisabeth Johanna WALLARD, 26 years old, Dienstbode, born on 21-09-1859 in Amsterdam, daughter of Jacob WALLARD and Gijsberta van HEESBEEN.
From this marriage:
   1.  Catharina, born on 10-06-1888 at 17:00 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Klein Kattenburg 34.
   2.  Jacoba Catharina, born on 03-04-1890 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Kadijksplein 6. Died on 05-03-1893 in Amsterdam at the age of 2.
   3.  Elisabeth, born on 19-05-1892 at 15:00 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Kleine Kattenburgerstraat 54.
   4.  Willem, born on 21-07-1895 in Helder.
   5.  Jacob, born on 28-09-1896 in Helder.

VIII.24    Johannes GOLSTEIJN, Winkelier/Kelner, born on 03-09-1871 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 03-04-1936 in Amsterdam at the age of 64. Johannes is overigens nadat hij in december 1887 het ouderlijk huis aan de Hoogte kadijk 54 tijdelijk had verlaten korte tijd woonachtig geweest aan de Prins Hendrikkade 20 (150a/72) waarna hij na terugkomst in april 1889 naar het ouderlijk huis enkele dagen alter, op 16.04.1889 naar Keulen is vertrokken waar hij tot 08.01.1890 woonachtig is geweest. Op 08-01-1890 keerde hij vanuit Keulen weer naar nederland en vestigde zich weer in Amsterdam in het ouderlijk huis aan de Hoogte Kadijk 54.
In deze tijd moet hij ook nog kelner zijn geweest want hij werd op 15.08.1896 failliet verklaard.

Mogelijkerwijs is er ook nog een dochter genaamd Frida, welke op 17-jarige leeftijd is overleden. Deze info komt van Mw. Brunner. Tevens is in het telfoongesprek op 07.10.1995 met Mw. Brunner door haar aangegeven dat er naar haar mening behoudens de reeds opgenomen mannelijke Golsteijn's vanuit Johannes gezien geen mannelijke Golsteijn's meer zijn geboren. Ook zijn alle zoons en dochters van Johannes inmiddels overleden. Son of Willem GOLSTEIJN (see also VII.13) and Catharina RUITENBERG, zonder beroep.
Married at the age of 23 on 21-02-1895 in Amsterdam (witness(es): Gerrit Golsteijn (28), broer, meubelmaker, Jan van Doornik (53), oom, schilder, wonende te Nieuwer-Amstel, Francisus Philppus (26), geemployeerde van een veem & Jan Brunner (24), schilder.) to Maria Jacoba BUSCH, 19 years old, born on 10-09-1875 in Amsterdam, daughter of Johan Fredrik BUSCH, Bakker, and Maria van DOORNIK.
From this marriage:
   1.  Everdina Jannetje, Kantoorbediende, born ??-??-1894 in Amsterdam.
   2.  Catharina Wilhelmina, born on 17-12-1895 in Amsterdam.
   3.  Johan Frederik Marinus (Frits), born on 10-11-1896 in Amterdam.
   4.  Maria Jacoba Johanna, born on 11-09-1898 in Amsterdam.
   5.  Gerrit, born on 10-06-1906 in Amsterdam.
   6.  Everdina Jannetje, born on 16-07-1912 in Amsterdam, died on 28-11-1929 at 14:30 in Amsterdam at the age of 17.
   7.  Johannes (see also IX.45).

IX.45    Johannes GOLSTEIJN, born on 27-09-1913 in Utrecht. Overleden, son of Johannes GOLSTEIJN (see also VIII.24) and Maria Jacoba BUSCH.
Married at the age of 26 on 19-10-1939 in Amsterdam to Johanna Hendrika BRUNNER, 30 years old, born on 29-08-1909 in Amsterdam. De vader en moeder van Johanna Hendrika Golsteijn-Brunner zijn hierbij eveneens opgenomen aangezien hieruit naar voren komt dat zij met haar neef, Johannes Golsteijn is getrouwd. Daughter of Vader BRUNNER and Moeder BUSCH.
From this marriage:
   1.  Johannes (Jip) (see also X.24).
   2.  Gerrit (Gerry) (see also X.26).

X.24    Johannes (Jip) GOLSTEIJN, Pop-verslaggever (Telegraaf), born on 02-07-1945 in Amsterdam, son of Johannes GOLSTEIJN (see also IX.45) and Johanna Hendrika BRUNNER.
Married to Marie Ilona WASSENAAR.
From this marriage:
   1.  Trix.

X.26    Gerrit (Gerry) GOLSTEIJN, born on 25-07-1947 in Amsterdam, son of Johannes GOLSTEIJN (see also IX.45) and Johanna Hendrika BRUNNER.
Gerrit heeft uit een eerder huwelijk een dochter, Aske Golsteijn en is thans gescheiden en samenwonend met Hanneke Buytenhek. Married to Hanneke BUYTENHEK.
From this marriage:
   1.  Aske.

VII.15    Johannes GOLSTEIJN, Metselaar, born on 25-04-1845 at 15:00 in Amsterdam. De aangifte heeft op 28 april 1845 plaatsgevonden. Het geboorteadres luidt Ridderstraat 110. Afkomstig vanuit het ouderlijk huis aan de Foelidwarsstraat (Bron: U391/1504) verhuisde Johannes na zijn huwelijk, op exact de 21-jarige leeftijd, zijnde 25-04-1866 in mei 1866 samen met zijn echtgenote, Elisabeth van der Horst naar de Nieuwe Leliestraat 236 (Bron: MM236) waar zij tot november 1866 woonachtig waren. Vanaf augustus 1869 tot juni 1870 waren zij wederom aan de Foeliedwarsstraat (Bron: U292) woonachtig om vervolgens in augustus 1869 (Bron: U362) en in in december 1869 (Bron: YY154) wederom te verhuizen. Son of Gerrit GOLSTEIJN (see also VI.12) and Naatje KROESE.
Married at the age of 21 on 25-04-1866 in Amsterdam. Tijdens het huwelijk waren als getuigen aanwezig de beide broer van Johannes, zijnde Gerret, zeeman, toen 27 jaar oud en Willem, toen 25 jaar oud. Spouse is Elisabeth van der HORST, 19 years old, Kuiper, born on 01-07-1846 at 15:00 in Amsterdam. De aangifte heeft op 02-07-1846 plaatsgevonden. Het geboorteadres luidt Foeliedwarsstraat 13. Daughter of Teunis van der HORST and Elsje VAUVEL.
From this marriage:
   1.  Elisabeth Gerardina, born on 04-03-1878 in Amsterdam.
Married at the age of 17 on 21-03-1895 in Amsterdam to Bartholomeus Michel Conrad MANTZ, 28 years old, born on 24-06-1866 in Amsterdam.
   2.  Naatje, Muziek onderwijzeres, born on 17-06-1880 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd). Naatje was tijdelijk woonachtig bij de echtgenoot van haar zuster, zijnde Mantz. Op 04-09-1901 wordt Naatje van dit adres in het bevolkingsregister overgeboekt naar de Voorburgwal 218 waarna zij per 07-02-1902 weer wordt uitgeschreven naar de weduwe van Johannes Golstein.

VI.14    Willem GOLSTEIN, Vis(ch)kopersknecht, later Veehoudersknecht, born on 30-09-1808 in Amsterdam, christened (Ned.Hervormd) on 12-10-1808 in Noorder Kerk (witness(es): Willem Brands), died on 25-05-1872 at 12:00 in Nieuwer-Amstel at the age of 63, son of Willem (Wilhem) GOLDSTEEN (see also V.16) and Elisabeth BRANS.
Married (1) at the age of 30 on 05-01-1839 in Nieuwer-Amstel. Een deel van de huwelijksakte luidt als volgt:

"Op heden den Vijfden der maand Januari Actienhonderd Negen en dertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nieuwer-Amstel in het huis derzelve Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan, Willem Golstein. oud acht en twintig jaar, Vischkoopersknecht, wonende alhier, zoon van Willem Golstein en Elisabeth Brands, beide overleden. Gijsberta Vijsel, oud acht en twintig jaar, zonder beroep, wonende alhier."

"En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de Akten waaruit blijkt, dat de huwelijksafkondigingen alhier op zondag den drieentwintigsten en dertigsten December jongstleden behoorlijk is geschied, zonder dat er tegen dezelve eenige oppositie heeft plaats gehad 2) Vrijstelling van de militie 3) dood van zijn vader 4) dood van zijn moeder 5) Etc.etc.

Getekend: o.a. "W. Golstijn" en G. Vijsel. Spouse is Gesina VIJSEL, 28 years old, born on 06-04-1810 in Amsterdam, vondelinge, "Extract uit de Registers, berustende bij de Administratie over de stads-bestedelingen der Stad Amsterdam, waarin zijn ingeschreven, de in der tijd van wegen het voormalig Aalmoeseniers Weeshuis derzelfde Stad in alementatie opgenomen kinderen"
"Zondag 6 October 1811, s avonds ten 9 ure gevonden een meisje, oud naar gissing 1,5 jaar op de Leijdsche Gracht bij de Prinsengracht met dit briefje"
"Gijsbertje Gereformeerd. De naam gegeven Gijsberta Vijsel."
Extract conform Register over de Stadsbestedelingen,
Amsterdam, 28 November 1838.

De geboortedatum, 06-04-1810 is derhalve de uitkomst van de rekensom "oud naar gissing 1,5 jaar". Died on 13-05-1849 in Nieuwer-Amstel at the age of 39.
Married (2) at the age of 40 on 08-08-1849 in Nieuwer-Amstel. De achterzijde van de huwelijksakte vermeld het volgende:

"Als getuigen waren tegenwoordig
1. Hermanus Vonk, oud 48 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel, beroep Tapper.
2. Arie Woerman, oud 57 jaar, wonende te Watergraafsmeer, beroep Turfschipper
3. Hendrik Sluijss, oud 69 jaar, wonende te Nieuwer-Amstel, beroep zonder.
4. Sybren Zevenster, oud 34 jaar, wonenden te Nieuwer-Amstel, beroep Veldwachter.

Bovenstaand uittreksel bevat volledig alle gegevens uit een akte, voorkomend in het register van huwelijken en echtscheidingen nummer 33, blad 17 van het jaar 1849.

Nieuwer-Amstel, 13 November 1943. Spouse is Keetje van DIMMEND, 32 years old, Dienstbaar, born on 06-01-1817 in Amsterdam (vondelinge). Vondelinge

Het proces verbaal luidt:
"Donderdag den 30 januari 1817 des avonds ten 1 uuren gevonden op de Spiegelgracht tussen de Prinsengracht en de Weteringstraat, 2 kinderen genaamd:
1. Jacobus van Dimmend, oud 3 jaar
2. Keetje van Dimmend, oud 14 dagen
met een bericht:
Jacobus van Dimmend, gereformeerd, gedoopt, oud 3 jaar, vader dood, moeder tot armoed veroordeeld; Keetje van Dimmend nog niet gedoopt."

De geboorteakte luidt:
"Gevonden op de Spiegelgracht bij de Prinzengracht ingevolge proces verbaal, Amsterdam, 30.01.1817, nr.. ongeveer 14 dagen oud, ingeschreven 01.02.1817; gebracht naar Aalmoezen Weeshuis." (religion: Ned. Hervormd), died on 29-08-1904 in Amsterdam at the age of 87. De aangifte heeft plaatsgevonden door Ferdinand Platvoet, 66 en Cornelis Wolzak, 68, beide zonder beroep. Het overlijden heeft plaatsgevonden in het huis staande aan Amstel 51 als vondelinge en weduwe van Willem Golstein. Daughter of blijvend onbekend PERSOON and blijvend onbekend PERSOON.
From the first marriage:
   1.  Willem (see also VII.19).
   2.  Maria, born on 18-08-1839 at 15:00 in Nieuwer-Amstel.
   3.  Marritje, born 1840 in Nieuwer-Amstel, died on 14-06-1841 at 14:00 in Nieuwer-Amstel.
   4.  Gerrit (see also VII.23).
   5.  Gesiena, born on 27-07-1847 in Nieuwer-Amstel, died on 23-11-1847 at 15:00 in Nieuwer-Amstel, 119 days old.
   6.  Christiaan, born on 09-01-1849 at 19:00 in Nieuwer-Amstel.
From the second marriage:
   7.  Hermanus, born on 20-05-1850 at 07:00 in Nieuwer-Amstel, died on 11-08-1850 at 16:00 in Nieuwer-Amstel, 83 days old.
   8.  Johannes (see also VII.28).
   9.  Hendrik, born on 15-05-1855 at 21:00 in Nieuwer-Amstel, died on 31-12-1855 at 06:00 in Nieuwer-Amstel, 230 days old.
   10.  Jacob, born on 15-05-1855 at 21:00 in Nieuwer-Amstel, died on 18-09-1855 at 21:00 in Nieuwer-Amstel, 126 days old.
   11.  Cornelia, born on 03-03-1857 at 23:30 in Nieuwer-Amstel, died on 01-12-1879 at 12:00 in Amsterdam at the age of 22.
Married at the age of 21 on 12-02-1879 in Nieuwer-Amstel (witness(es): Johannes Golstein, broer, schilder). De akte vermeld o.a. "Onvermogend zijn tot het bekostigen der huwelijkspapieren". Spouse is Hendrik TWEITMANN, 31 years old, Werkman, born on 01-05-1847 in Amsterdam, son of Johan Conrad TWEITMANN and Alida BONNES.

VII.19    Willem GOLSTEIN, Bankwerker/Schuitenvoerder/Winkelier, born on 24-03-1837 at 06:00 in Amsterdam, (voorkind)
In het geboorteuittreksel wordt gesproken over Willem Golstijn als de vader en Geziena Vijzel als de moeder. Akte idem.
De aangifte heeft overigens op 27 maart 1837 plaatsgevonden. Op 23-11-1868 wordt vanuit de Watergraafsmeer (OO370) naar Amsterdam vertrokken (11/236). Son of Willem GOLSTEIN (see also VI.14) and Gesina VIJSEL.
Married at the age of 24 on 12-06-1861 in Amsterdam to Marianna Johanna van Op ZEELAND, 27 years old, born on 12-01-1834 in Heusden (NB).
From this marriage:
   1.  Hendrica Marinanna Johanna GOLSTIJN, born on 02-11-1861 in Amsterdam.
   2.  Wilhelmus Hendricus Adrianus GOLSTIJN, born on 27-10-1863 in Nieuwer-Amstel, died on 10-02-1864 at 18:00 in Nieuwer-Amstel, 106 days old.
   3.  Wilhelmus Hendricus Adrianus, born on 21-11-1864 in Watergraafsmeer (Amsterdam), died on 17-03-1865 in Watergraafsmeer (Amsterdam), 116 days old.
   4.  Wilhelmus Hendricus Adrianus GOLSTIJN, Diamantbewerker, born on 06-09-1866 in Watergraafsmeer (Amsterdam), died on 07-12-1935 in Watergraafsmeer (Amsterdam at the age of 69.
Married at the age of 21 on 16-02-1888 in Amsterdam to Maria VINK, Dienstbode, born in +/- 1863 Amsterdam, daughter of Willem VINK, Portier, and Kaatje REUVERS.
   5.  Arnoldus Gregorius GOLSTIJN (see also VIII.43).

VIII.43    Arnoldus Gregorius GOLSTIJN, Diamantslijper, born on 02-04-1871 at 15:30 in Amsterdam (religion: RK). Als geboorteadres staat genoteerd, Anjelierstraat (OO382). Son of Willem GOLSTEIN (see also VII.19) and Marianna Johanna van Op ZEELAND.
Married at the age of 21 on 26-01-1893 in Amsterdam (witness(es): O.a. Wilhelm Hendricus Adrianus Golstijn, broer, diamantbewerker (26)) to Geertruida Jacoba GRONLOH, 20 years old, born on 02-02-1872, daughter of Johan Heinrich Otto GRONLOH, Metselaar, and Anna Clara Elisabeth PIETERS.
From this marriage:
   1.  Willem (see also IX.47).
   2.  Jan Hendrik Otto, born on 12-11-1895 in Amsterdam (religion: RK).
   3.  Arnoldus Gregorius (see also IX.50).

IX.47    Willem GOLSTIJN, born on 18-02-1894 in Amsterdam (religion: RK), son of Arnoldus Gregorius GOLSTIJN (see also VIII.43) and Geertruida Jacoba GRONLOH.
Married to Helena Gerharda HEIJNES, born on 20-01-1895 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Willem Gerhardus, born on 10-10-1923 in Amsterdam.
   2.  Wilhelmina Helena, born on 26-03-1926 in Amsterdam.
   3.  Geertruida Johanna, born on 12-01-1929 in Amsterdam.
   4.  Pieter Johannes, born on 12-09-1933 in Amsterdam.
   5.  Johannes Jasper Hendrik, born on 28-08-1936 in Amsterdam.

IX.50    Arnoldus Gregorius GOLSTIJN, born on 02-04-1897 in Amsterdam (religion: RK), son of Arnoldus Gregorius GOLSTIJN (see also VIII.43) and Geertruida Jacoba GRONLOH.
Married to Alida STUIJVER, born on 03-10-1896 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Gertruida Jacoba, born on 01-09-1924 in Amsterdam.
   2.  Andreas Arnoldus, born on 24-10-1925 in Amsterdam.
   3.  Adriana Alida, born on 23-04-1928 in Amsterdam.

VII.23    Gerrit GOLSTEIN, born on 07-05-1844 at 23:00 in Nieuwer-Amstel, died on 29-01-1871 at 15:00 in Nieuwer-Amstel at the age of 26, son of Willem GOLSTEIN (see also VI.14) and Gesina VIJSEL.
Married at the age of 25 on 23-06-1869 in Nieuwer-Amstel. Een deel van de akte luidt: "1) Bruidegom heeft aan de Militie voldaan, 2) zijne geboorteakte, 3) doodacte zijne moeder, 4) geboorteacte der Bruid, 5) doodacte harer moeder, 6 en 7) certificaten van onvermogen der comparanten tot betaling van zegelrechten, 8) certificaat van gedane afkondigingen ter Amsterdam op zondagen der dertienden en der twintigsten dezer maand, gelijke afkondigingen hebben op dezelfde datum alhier plaats gehad.
De beide vaders alhier tegenwoordig." to Catharina Johanna KRAMER, 22 years old, born on 06-03-1847 in Amsterdam, daughter of Johannes KRAMER, Sjouwerman, and Everdina BUSCH.
From this marriage:
   1.  Willem GOLSTIJN, Werkman, born on 08-02-1870 at 22:00 in Nieuwer-Amstel.

VII.28    Johannes GOLSTEIN, (Huis)Schilder, born on 11-06-1851 at 07:00 in Nieuwer Amstel. Het bewijs van geboorte-inschrijving luidt:

"Bij den BURGERLIJKEN STAND der Gemeente Nieuwer-Amstel is op den 12 Juni 1851 ingeschreven, de Geboorte van Johannes, geboren den 11 den Juni 1851."

Het geboorteadres luidt: Weesperzijde. (religion: Ned.Hervormd), died on 09-09-1905 at 14:00 in Amsterdam at the age of 54. Johannes is overleden aan de gevolgen van een longontsteking welke hij heeft opgelopen nadat hij in beschonken toestand in de gracht terecht was gekomen. Tijdens zijn ziekbed, welke deels uit een ziekenhuisopname bestond, waar hij uiteindelijk is overleden heeft Johannes verzocht of zijn oudste zoon, Johannes, geb. 30-05-1882 hem wilde bezoeken. Johannes heeft dat geweigerd aangezien hij van mening was dat zijn vader ten gevolge van drankmisbruik (drank maakt meer kapot dan je lief is) al genoeg ellende had veroorzaakt. Johannes is gezien zijn jeugdige ervaring (ten tijde van het overlijden van zijn vader 23 jaar) met de drankproblematiek van zijn vader zijn gehele leven geheelonthouder geweest. Johannes heeft zich begin 1876 met zijn moeder, Keetje van Dimmend, toen 59 jaar oud, weduwe van de op 25 Mei 1872 te Nieuwer Amstel overleden echtgenoot, Willem Golsteijn, samen met zijn 19-jarige zusje Cornelia in Amsterdam gevestigd. Op 4 Juni 1877 zijn zij vervolgens naar Weesperkarspel vertrokken.
In de periode van begin 1876 tot 4 Juni 1877 waren zij woonachtig aan het Oetgenspad 2 terwijl Johannes zich al reeds eerder na zijn huwelijk naar de voorkamer van het achterpad 7 verhuisde.

Johannes is de eerste Golsteijn welke een akte ondertekend met de naam "Golstein". Son of Willem GOLSTEIN (see also VI.14) and Keetje van DIMMEND, Dienstbaar.
Publication of the banns on 10-05-1876 in Amsterdam, married at the age of 24 on 31-05-1876 in Amsterdam to Catharina Maria ELBRING, 20 years old, Dienstbode, born on 30-11-1855 at 05:00 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Tweede Leliedwarsstraat 409. Christened (Ev. Luthers) on 16-12-1855 in Amsterdam, Wester Kerk. De verklaring van de koster luidt:

De ondergeteekende verklaart dat in het Register van leden der Evangelisch Luthersche Gemeente alhier, als Lid staat aangeteekend, Catharina Maria Elbring door Ds. Buckmann. Aangenomen de 21ste December Anno 1873. Dit aldus uit voornoemd Boek geextraheerd, en in kennis der waarheid geteekend. In Amsterdam den December Anno 1873, died on 16-10-1915 in Amsterdam at the age of 59, daughter of Herman Philipp ELBRING, Werkman, and Hendrika Bernardina CAMPHUIJSEN.
From this marriage:
   1.  Maria Paulina, dienstbaar, born on 12-03-1877 in Amsterdam. Maria Paulina werd op 13-03-1877 in de geboorteakte ingeschreven. (religion: Ev. Luthers), died on 26-10-1938 in Amsterdam at the age of 61. In December 1877 verhuisde het gezin naar het Oetgenspad waar Johannes voorheen met zijn moeder en zusje woonachtig was. Thans vestigde hij zich echter aan het Oetgenspad 21 alwaar werd geboren.
Married at the age of 25 on 25-02-1903 in Amsterdam to Lambertus Wilhelmus Johannus (Bertus) BONNE, 21 years old, born on 11-07-1881 in Amsterdam. Op onderstaande adressen was Maria Paulina in genoemde perioden woonachtig.

18-04-1894 - 17-05-1895 Marnixkade 103 (adres vader)
17-05-1895 - 09-09-1895 Prinsengracht 104 (als dienstbode?)
09-09-1895 - 17-07-1896 Lijnbaansgracht 112 (adres vader)
17-07-1896 - 21-11-1897 Tollensstraat 87 (adres vader)
21-11-1897 - 30-12-1899 Grensstraat 18 (als dienstbode?)
30-12-1899 - 12-07-1900 Overtoom 146 (als dienstbode?)
12-07-1900 - 18-02-1901 Tollenstraat 87 (adres vader)
18-02-1901 - 04-02-1902 Grensstraat 18 (als dienstbode?)
04-02-1902 - 25-02-1903 Vassiusstraat 13 (als dienstbode?).
   2.  Johanna Cornelia (Kee), dienstbaar, born on 19-03-1879 in Amsterdam. Johanna Cornelia Golstein werd op 20-03-1879 in de geboorteakte
ingeschreven. (religion: Ev. Luthers). In September 1879 werd wederom verhuisd. Nu echter slechts van perceel. Het pand aan het Oetgenpad werd ingeruild voor nummer 76 waar het gezin tot Januari 1880 woonachtig is geweest. Al spoedig, namelijk in Januari 1880 werd wederom in het pand aan het Oetgenpad 21 ingetrokken, van waaruit zij nog geen 3 maanden geleden waren vertrokken.
Married at the age of 24 on 10-06-1903 in Amsterdam to Albert HASTER. Johanna Cornelia was op 27-02-1900 woonachtig in het pand aan de Marnixstraat 250 waarna zij vervolgens op 28-04-1902 naar de Nassaukade 352 en in het verlengde daarvan op 11-06-1902 naar de 1ste Helmersstraat 119 huis vershuisde.
Op 10-06-1903, zijnde haar huwelijksdatum werd Johanna Cornelia ingeschreven op het adres van haar echtgenoot, Albert Haster.
   3.  Johannes Herman, born on 17-03-1881 in Amsterdam, died on 02-10-1881 in Amsterdam, 199 days old.
   4.  Johannes (Jan) (see also VIII.51).
   5.  Hendrika Berendina (Riek), born on 20-02-1885 in Amsterdam, died on 25-09-1973 in Baarn at the age of 88, buried on 28-09-1973 in Amsterdam. De ter aardebestelling heeft plaatsgevonden op de Begraafplaats 'Zorgvlied" te Amsterdam. In December 1887 is het inmiddels 5 kinderen tellende gezin naar het Oetgenspad 37 verhuisd, waarna in mei 1889 naar de Weesperzijde 27 werd verhuisd.
Married (1) at the age of 26 on 24-05-1911 in Amsterdam. Huwelijk met ene Rekker? Spouse is J. Arie HONDERDORS, 24 years old, born on 13-08-1886 in Sloten.
Married (2) at the age of 54 on 17-05-1939 in Baarn, Utrecht to Gerrit Jan MAATMAN, 68 years old, born on 18-08-1870 in Laren, Gelderland, died on 27-03-1945 in Baarn, Utrecht at the age of 74, son of Hendrik Jan MAATMAN and Jacomina NEUTEBOOM.
   6.  Wilhelmina (Wim), Dienstbode, born on 13-02-1887 in Amsterdam (religion: Ev. Luthers), died on 26-10-1972 in Amsterdam at the age of 85, cremated on 30-10-1972 in Amsterdam. De crematie heeft plaatsgevonden op "Westgaarde" te Amsterdam-Osdorp.
Married at the age of 23 on 16-11-1910 in Amsterdam to Gerrit Herman KASSENAAR, 26 years old, born on 19-04-1884 in Amsterdam (religion: EL), died on 12-08-1962 in Amsterdam at the age of 78, son of Gerrit Herman KASSENAAR, Kleermaker, and Paulina Hendrika PLEISS, Strijkster. In de navolgende periode woonachtig op de volgende adressen

02-07-1903 - 22-09-1903 Marnixstraat 250 (als dienstbode?)
22-09-1903 - 08-10-1906 bij vader?
08-10-1906 - 22-01-1908 van Breestraat 142 (als dienstbode?
22-01-1908 - 02-07-1908 bij vader?
02-07-1908 - 18-11-1910 Overtoom 311 (als dienstbode?
   7.  Willem (see also VIII.58).
   8.  Cornelis (Nees) (see also VIII.60).
   9.  Gerrit (see also VIII.62).
   10.  Marinus Paul, born on 23-02-1898 in Amsterdam, died on 11-09-1898 in Amsterdam, 200 days old.
   11.  Marinus Paul, born on 04-06-1900 in Amsterdam, died on 20-08-1900 in Amsterdam, 77 days old.

VIII.51    Johannes (Jan) GOLSTEIN, Kastenmaker en later Meubelmaker, born on 30-05-1882 at 23:30 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: Oetgenspad 21 te Amsterdam. Christened (Ev. Luthers) on 25-06-1882 in Amsterdam, died on 03-03-1960 in Amsterdam at the age of 77. In Januari 1946 woonachtig aan de Walcherenstraat 4 te Amsterdam.
In Maart 1883 werd wederom binnen dezelfde straat verhuisd, van het Oetgenspad 21 naar 23. Het gezin woonde hier tot Maart 1886. In Maart 1886 werd wederom naar een aansluitend perceel doorgeschoven, nummer 25. Son of Johannes GOLSTEIN (see also VII.28) and Catharina Maria ELBRING, Dienstbode.
Married at the age of 29 on 28-06-1911 in Amsterdam. Het huwelijk tussen Johannes Golstein en Klaassien Wilhelmina Johanna Folmer is door het Kantongerecht behandeld. De vader van de bruid weigerde namelijk toestemming voor dit huwelijk te verlenen aangezien hij het bezwaarlijk vond dat de Bruidegom, Johannes (zie eerdere historie hierover) geheelonthouder was. Voor de rechtbank was een dergelijk argument uiteraard niet acceptabel waardoor de vader van de bruid heeft verklaard dat hij zijn dochter voor een huwelijk nog te zwak vond. Aangezien deze verklaring en argumentatie niet als redelijk bezwaarschrift werd aangemerkt, vond het huwelijk op 28-06-1911 zonder goedkeuring van de vader van de bruid doorgaan plaats. Church marriage on 28-06-1911 in Amsterdam (Luth. Kerk) to Klassien Wilhelmina Johanna (Sien/Sini) FOLMER, 22 years old, Dienstbode, born on 13-10-1888 in Amsterdam, christened (Ned.Hervormd) on 15-05-1889 in Amsterdam. Vanaf 01-06-1916 aangenomen als lid van de Evangelisch-Luthersche Kerkgenootschap. Died on 27-07-1968 in Amsterdam at the age of 79, buried on 31-07-1968 in Amsterdam. De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Noorderbegraafplaats, Buikslotermeerdijk 83 te Amsterdam op 31 juli 1968 vanuit het huisadres aan de Urkstraat 41 huis. Daughter of Jan Lucas FOLMER, Steenhouwer, Stucadoor, and Hilligje DIETERS, Dienstbode.
From this marriage:
   1.  Johannes, born 1912, died 1912.
   2.  Johannes, born 1913, died on 13-05-1913 in Amsterdam.
   3.  Johannes (Jan) (see also IX.54).
   4.  Klaassien Wilhelmina Johanna (Sini), Kantoorbediende, born on 25-02-1916 in Amsterdam, christened (Ev. Luthers) on 02-04-1916 in Amsterdam. Naar Canada vertrokken.
Married at the age of 31 on 15-03-1947 in Oshawa, Ontario, Canada to Harold HAWKSHAW, 21 years old, born on 19-11-1925 in Canada.
   5.  Marinus (Rinus), Tuinman, born on 19-06-1922, christened (Ev. Luthers) on 20-08-1922 in Amsterdam, died on 14-05-1945 in Hameln, Duitsland at the age of 22. Rinus werd na de oorlog, op 07.01.1946 als vermist opgegeven met de volgende informatie:
-Missing Person: Marinus Golstein,
-Last known address: Hameln or Gelle
-Other information: He was taken into prison as saboteur in October 1943. As far as we could find out, first to Kiel and afterwards to Hameln or Gelle. We received a printed card in French in May 1945 with my brothers name on it (not signed by him) saying that he was alright and would return to Holland as soon as possible. He, however, did not return to Holland up till now and we did not get any other information. All our inquiries through the Red Cross and by Radio-messages, remain without any replay.
Het antwoord op 15.02.1946:
-Marinus Golstein died on the 14th May 1945 in the UNRRA Hospital, Hermannschule at Hameln. At that time liaison between the Allied Authorities and German Civilian Administration was not complete, and the German Registers of Deaths were not provided with the Christian name of the deceased. Missing, too, was the information relating to the cause of death. Hence the discrepancies in the copies of the death certificates. The hostital has on record, that the Christian name of the deceased was Marinus and that he died from general weakness due to malnutrition.

Het overlijden werd op 23.05.1946 in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Buried on 15-05-1945 in Hameln, Duitsland. Verklaring:
"Ein Marinus Golstein, geb. am 19.06.1923 in Amsterdam, wurde am 15. Mai 1945 hier in Hameln, auf Friedhof Wehl, unter der Grabbezeichnung Abt. F, Feld 2, Nr. 30 Beerdigt. Dieses Grab ist am 30. januar 1973 eingeebnet worden.".
   6.  Hilligje (Hilly), born on 19-06-1922, christened (Ev. Luthers) in Amsterdam.
Publication of the banns on 28-05-1948 in Amsterdam, married at the age of 27 on 31-05-1950 to Dick Cornelis TIJMONS, died on 07-01-1978.

IX.54    Johannes (Jan) GOLSTEIN, Ziekenverpleger, born on 24-05-1914 at 13:00 in Amsterdam. De geboorte heeft plaatsgevonden in het Wilhelmina Gasthuis. De aangifte heeft plaatsgevonden door Jan Willem Keijzer (38jr.) wonende te Amsterdam. Christened (Ev. Luthers) on 21-06-1914 in Amsterdam, died on 05-06-1992 in Almelo at the age of 78, buried on 11-06-1992 in Almelo, 07.05.1945 Huurnerweg 37, Wierden, Overijssel
24.06.1953 Dotterbloemstraat 35, Amsterdam, son of Johannes (Jan) GOLSTEIN (see also VIII.51) and Klassien Wilhelmina Johanna (Sien/Sini) FOLMER, Dienstbode.
Married at the age of 28 on 28-05-1942 in Amsterdam (witness(es): Klassien Wilhelmina Johanna Golstein, (26), zuster, kantoorbediende & Cornelis Antonius Fransiscus Neuman, (24), broer, onderwijzer.), church marriage on 28-05-1942 in Amsterdam (Ev. Lutherse Kerk). De huwelijksinzegening heeft in de Evangelisch Lutherse Kerk (Oude kerk) te het Spui in Amsterdam s'morgens om 11:00 uur plaatsgevonden.

Na hun huwelijk zijn zij naar de Lage Eggeweg 6 te Wierden (Ov) (laatstelijk Utrecht) vertrokken. Spouse is Johanna Gesina (Jo) NEUMAN, 23 years old, Kantoorbediende, born on 23-03-1919 in Amsterdam (religion: Ev. Luthers), died on 05-12-1994 in Almelo at the age of 75, buried on 09-12-1994 in Almelo, daughter of Cornelis Antonius Franciscus NEUMAN, Rijksambtenaar, and Francina Helena GRAVENSTEIN, Kinderjuffrouw.
From this marriage:
   1.  Johanna Gesina (Joke), born on 28-08-1943 in Wierden (Ov), christened (Ev. Luthers) on 10-10-1943 in Ev. Lutherse Kerk, Spui, Amsterdam.
Married at the age of 18 on 06-10-1961 in Almelo, church marriage on 06-10-1961 in Almelo (Ev. Luthers) to Arend Jan ten HOOPE, 29 years old, born on 01-05-1932 in Almelo, died on 17-04-1980 in Almelo at the age of 47.
   2.  Johannes Franciscus (Hans) (see also X.38).
   3.  Marinus Cornelis (Rico) (see also X.40).

X.38    Johannes Franciscus (Hans) GOLSTEIN, born on 04-05-1946 in Wierden, christened (Ev. Luthers) on 19-01-1947 in Maarten Luther Kerk, Amsterdam, son of Johannes (Jan) GOLSTEIN (see also IX.54) and Johanna Gesina (Jo) NEUMAN, Kantoorbediende.
Married at the age of 22 on 30-07-1968 in Almelo. Na zijn huwelijk is Johannes naar Emmen verhuist waar hij met zijn gezin ot 1988 woonachtig is geweest om vervolgens naar Assen te verhuizen. Spouse is Engeltje (Elly) FOKKENS, 21 years old, born on 19-04-1947.
From this marriage:
   1.  Boudewijn Marco Vincent, born on 23-11-1969 in Emmen.
   2.  Maureen Juliëtte Simone, born on 11-07-1972 in Emmen.
   3.  Rogier Valentijn Maarten, born on 25-07-1973 in Leek (Groningen).

X.40    Marinus Cornelis (Rico) GOLSTEIN, born on 14-01-1949 in Almelo, christened (Ned. Hervormd) on 25-09-1949 in Almelo. Aangezien het bezwaarlijk was om alleen voor de doop van Marinus naar Amsterdam te gaan doordat in Twente nog geen Lutherse gemeenschap bestond, heeft de doop in een Nederlands Hervormde Kerk plaatsgevonden. Son of Johannes (Jan) GOLSTEIN (see also IX.54) and Johanna Gesina (Jo) NEUMAN, Kantoorbediende.
Married at the age of 21 on 09-06-1970 in Rijssen, church marriage on 09-06-1970 in Rijssen (Ned. Hervormde Kerk) to Maria (Marian) BRUINS, 20 years old, born on 31-07-1949.
From this marriage:
   1.  Ingrid Marijke, born on 16-04-1973 in Almelo.
   2.  Petra Irene, born on 10-06-1976 in Rijssen.

VIII.58    Willem GOLSTEIN, Cavalerist te Amersfoort, Meubelmaker, born on 14-06-1889 in Amsterdam (religion: Ned.Hervormd), died on 03-08-1970 in Amsterdam at the age of 81. Overleden op het huisadres, Jacob van Lennepkade 398, 3 hoog. Buried on 06-08-1970 in Amsterdam. De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan in Amsterdam. Op de Weesperzijde was het gezin woonachtig tot Oktober 1891 waarna het verhuisde naar de Lijnbaansgracht 112.
Het laatst bekende adres (13 juni 1911) betreft de Tollenstraat 87 (III hoog) waarnaar het gezin op 17-07-1896 werd overgeboekt. Son of Johannes GOLSTEIN (see also VII.28) and Catharina Maria ELBRING, Dienstbode.
Married at the age of 26 on 08-09-1915 in Amsterdam, church marriage on 08-09-1915 in Ev. Lutherse Kerk (Spui) to Hendrika Charlotta (Oma) KASSENAAR, 27 years old, Huisvrouw, born on 25-08-1888 in Nieuwer Amstel, died on 18-02-1976 in Amsterdam at the age of 87. Overleden op het huisadres, Jacob van Lennepkade 398, 3 hoog. Buried on 23-02-1976 in Amsterdam. De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan te Amsterdam. Daughter of Gerrit Herman KASSENAAR, Kleermaker, and Paulina Hendrika PLEISS, Strijkster.
From this marriage:
   1.  Willem (see also IX.61).
   2.  Pauwel Hendrik (Paul) (see also IX.63).
   3.  Hendrik Charles (Henk), born on 15-03-1921 in Amsterdam.
   4.  Catharina Maria (Ria), born on 27-02-1924 in Amsterdam.
Married to Gerrit de JONG, died on 19-02-1992 in Heerhugowaard.

IX.61    Willem GOLSTEIN, Boekbinder, Typograaf Kusters (Proost en Brandt), born on 17-11-1915 in Amsterdam. De inschrijving heeft op de 18e plaatsgevonden als zijnde op de 18e geboren. (een vergissing van mijn Opa, was hij wellicht zenuwachtig?).
Uit de gezinskaart van Willem Golstein, geboren 14.06.1889 blijkt ook daadwerkelijk dat mijn vader de 18e is geboren. (religion: Ned.Hervormd), died on 01-05-1995 at 11:25 in Trier-Ehrang, Duitsland at the age of 79, cremated on 08-05-1995 in Zaandam, Nederland. Door de schoolvereeniging "Luther" is op 17.07.1930 een loffelijk getuigschrift bij het verlaten van de school aan Willem uitgereikt.
Willem is op z'n 15e jaar (1930) in dienst getreden van de firma Kusters, boekbinders gevestigd aan de Weesperzijde 76 en heeft in de latere jaren de woning op hetzelfde adres II hoog van zijn werkgever aangeboden gekregen.
Op 05.01.1970 heeft hij zijn 40-jarig jubileum gevierd; nadien is het bedrijf verkocht aan Proost en Brandt, gevestigd aan de Spaklerweg in Amsterdam waar hij na het faillissement vroegtijdig (57,5 jaarsregeling) via de VUT is uitgetreden. Thans is in deze vestiging de groothandel HANOS gehuisvest. Een deel van het personeel heeft destijds als Kusters Binders Weesp te Weesp een nieuw boekbindersbedrijf opgezet.

Vanaf de Hunzestraat is het gezin naar de Weesperzijde 76 (II hoog) te Amsterdam verhuist waar zij tot 31.12.1980 woonachtig waren. Vanaf deze datum was het gezin vervolgens woonachtig op Hogevecht in Amsterdam Zuidoost waarna Willem Golstein met Dorothea Elisabeth Johanne Aalberse in 1989 in de Jan Bijhouwerstraat 202 te Purmerend hun intrek hebben genomen. Son of Willem GOLSTEIN (see also VIII.58) and Hendrika Charlotta (Oma) KASSENAAR, Huisvrouw.
Married at the age of 35 on 13-06-1951 in Amsterdam to Dorothea Elisabeth Johanna (Thea) AALBERSE, 27 years old, Huisvrouw, born on 11-10-1923 in Amsterdam, christened (RK) on 12-10-1923 in Amsterdam. Op 15.11.1931 heeft "Dora" de eerste Heilige Communie ontvangen in de Parochiekerk Koningin des Vredes te Amsterdam.
Op 24.07.1936 werd aan Dorothea Elisabeth Johanna een getuigschrijft van goed gedrag, vlijt en vorderingen door de Heilige Hartschool aan de Ferdinand Bolstraat 190 te Amsterdam verstrekt. Daughter of Johannes Mattheus Bernardus AALBERSE, Linoleumbewerker, Behanger cq. Stoffeerder, and Dorothea Agatha Maria HALEBER, Huisvrouw.
From this marriage:
   1.  Wilhelmina Johanna (Willy), Administratief medewerkster PTT POST (part-time), born on 28-05-1953 in Amsterdam. Het geboorteadres is de Hunzestraat 41 te Amsterdam Zuid waar haar ouders destijds bij de familie Schaeffer inwonend waren.
Publication of the banns on 12-05-1975 in Amsterdam, married at the age of 22 on 12-08-1975 in Amsterdam to Henricus Maria (Henk) KLOMP, 30 years old, Rijksambtenaar Ministerie van Justitie, born on 28-10-1944 at 15:20 in Amsterdam. Het geboorteadres is de Holendrechtstraat 38. Son of Henricus KLOMP, Loodgieter en later carbonspuiter in de grafische industrie, and Wilhelmina Gesina (Miep) CASTAING.
   2.  Willem (see also X.44).

X.44    Willem GOLSTEIN, Claimmanager arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Delta Lloyd, born on 06-04-1961 at 11:30 in Amsterdam. De akte is op 7 april opgemaakt. De aangifte werd door de
vader, Willem Golstein, vijfenveertig jaar, boekbinder, gedaan.
Het geboorteadres luidt: Weesperzijde 76 te Amsterdam. Willem is naast zijn geboorteadres (1091 EJ) (Weesperzijde 76 II hoog, een grachtenpand aan de Amstel in Amsterdam Oost)
Door de koninklijke landmacht, zijnde de commandant van het Pantser Infanterie Bataljon, Garde Jagers (ccie 012 painfbat), gelegerd in de Oranje Kazerne, Deeldenseweg 20 te Schaarsbergen (nabij Arnhem) is voor de dienstplichtig soldaat W. Golstein onder het registratienummer 61.04.06.216, getraind om in de Noord Duitse laagvlakte ingezet te worden, op 07.11.1979 laatstelijk in werkelijke dienst gekomen met ingang van 26.12.1980 in afwachting van groot verlof, klein verlof verleend en aansluitend groot verlof met ingang van 06.11.1981, welk groot met kennisgeving met een kennisgeving van 15.01.1981 per gelijke datum van het klein verlof tot groot verlof is omgezet, zijnde 26.12.1980.

Door de koninklijke landmacht, zijnde de commandant van het 321e infanterie Bataljon, Garde Jagers (ccie 321 infbat), gelegerd in de legerplaats Ossendrecht, Putseweg 80 te Ossendrecht is voor de dienstplichtig soldaat W. Golstein onder het registratienummer 61.04.06.216 welke op 18.01.1982 laatstelijk in werkelijke dienst is gekomen met ingang van 30.01.1982 groot verlof verleend.

Op zowel 28.10.1983 en 11.04.1984 is door de minister van defensie op naam van de dienstpliochtig soldaat W. Golstein onder het registratienummer 61.04.06.216 een lastgeving uitgegeven om onmiddellijk na uitzending van een radio/televisie omroepbericht danwel na bekendmaking van een openbare kennisgeving gevolg te geven aan de lastgeving en zich vervolgens te melden te Leveroy, gemeente Heythuysen (Roermond). Deze lastgevingen zij nooit toto daadwerkelijke oproep afgekondigd. Son of Willem GOLSTEIN (see also IX.61) and Dorothea Elisabeth Johanna (Thea) AALBERSE, Huisvrouw.
Publication of the banns on 25-11-1988 in Amsterdam. Woonachtig aan de Sommelsdijkstraat 15 te Amsterdam Zuidoost. Married at the age of 28 on 20-10-1989 in Purmerend to Johanna Jacoba (Hanneke) THANNHAUSER, 25 years old, Z-verpleegkundige, Kraamverzorgster, Adm. medew. Delta Lloyd, Huisvrouw en uiteindelijk weer Hulpverlener Thuiszorg en Kraamverzorgster, born on 27-08-1964 at 07:45 in Amsterdam. De akte is op 27 augustus 1964 opgemaakt. De aangifte werd door de vader, Theo Thannhauser, 26 jaar, van beroep binnenhuis architect, gedaan.
Het geboorteadres luidt: Vespuccistraat 29 te Amsterdam.
Het geboortegewicht: 2900 gram; lengte 49 cm.
Hanneke zei op 09.03.1965 voor 't eerste Papa en op 01.06.1965 Mama.
Hanneke kon al staan op 16.06.1965 en een halfjaar later op 12.12.1965 ook lopen.
Daughter of Theo THANNHAUSER, Binnenhuis architect, and Elsje (Els) LOGCHIES, Acceptant DAS Rechtsbijstand (Delta Lloyd).
From this marriage:
   1.  Anouska, born on 26-10-1990 at 05:33 in Purmerend. Het gewicht van Anouska was 3400 gram, de lengte 51 cm.
De aangifte is verzorgd door de vader.
   2.  Nikita, born on 02-02-1993 at 22:05 in Purmerend. Het gewicht van Nikita was 3700 gram, de lengte 50 cm.
De aangifte is verzorgd door de vader.
   3.  Joeri, born on 19-06-1995 at 03:03 in Purmerend. Het gewicht van Joeri was 4200 gram, de lengte 52 cm.
De akte is op 20-06-1995 door de ambtenaar van de
burgerlijke stand opgemaakt.
De aangifte is verzorgd door de vader. Joeri vonden wij de leukste bij Anouska en Nikita passend naam. Op een kladje heb ik nog gevonden de namen, Jorna, Jorid en Jochem.

IX.63    Pauwel Hendrik (Paul) GOLSTEIN, Behanger, Typograaf Kusters (Proost en Brandt), born on 23-02-1918 in Amsterdam, died on 25-07-1993 in Amsterdam at the age of 75, cremated on 30-07-1993 in Amsterdam. Paul heeft op 05.01.1970 zijn 40 jarig jubileum gevierd. Son of Willem GOLSTEIN (see also VIII.58) and Hendrika Charlotta (Oma) KASSENAAR, Huisvrouw.
Married to A.M. (Annie) de-GOOIJER, born on 09-09-1920.
From this marriage:
   1.  Paul, born on 21-06-1949 in Amsterdam.
   2.  Rob, born on 13-08-1954 in Amsterdam.

VIII.60    Cornelis (Nees) GOLSTEIN, Boekbinder, born on 29-11-1891 at 15:00 in Amsterdam. De geboorteakte luidt:

"Op heden twee december Achttienhonderd Een-en-Negentig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Anna Maria Hornkamp, van beroep Vroedvrouw, oud Eenen Veertig Jaren, wonende Lauriergracht No. 80, welke heeft verklaard dat in haarbijzijn op Negenentwintig November des namiddags ten drie ure, in het huis, staande Lijnbaansgracht 112 is geboren een Kind van het Mannelijk geslacht, uit Catharina Maria Elbring, van beroep, geen wonende Lijnbaansgracht 112. Echtgenoot van Johannes Golstein van beroep werkman, .... als de moeder afwe..... welk Kind zal genaamd worden Cornelis van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan Frederik Coenraad Teders, van beroep voerman, oud negenentwintig jaren, wonende Oude Kerksplein 4 en van Christoffel Hendrik Overweg van beroep, Voerman oud vijftig Jaren, wonende Egelantierstraat 39 en is deze Akte door ons, benevens De aangeefster en de Getuigen, na voorlezig onderteekend." (religion: EL), died on 06-02-1941 in Amsterdam at the age of 49. Inmiddels was Johannes werkman geworden. Verder werden nog geboren...

Nees heeft het boekbindersvak aan mijn vader, W. Golstein geleerd. Son of Johannes GOLSTEIN (see also VII.28) and Catharina Maria ELBRING, Dienstbode.
Married at the age of 26 on 31-10-1918 in Amsterdam to Cornelia (Cor) HOFFMANN, 27 years old, born on 12-06-1891 in Amsterdam (religion: NH).
From this marriage:
   1.  Cornelia Wilhelmina, born on 21-01-1920 in Amsterdam (religion: EL).

VIII.62    Gerrit GOLSTEIN, Letterzetter/Typograaf, born on 17-03-1894 in Amsterdam, christened (Ev. Luthers) on 09-05-1894 in Amsterdam, died on 17-02-1981 in Amsterdam at the age of 86, cremated on 20-02-1981 in Amsterdam. De crematie heeft plaatsgevonden op 20 februari 1981 in het gemeentelijk crematorium "Westgaarde" te de Ookmeerweg 275 te Amsterdam. Son of Johannes GOLSTEIN (see also VII.28) and Catharina Maria ELBRING, Dienstbode.
Married at the age of 23 on 18-07-1917 in Amsterdam to Marritje (Mart) AMEN, 26 years old, born on 29-10-1890 in Amsterdam, christened (Ned.Hervormd) in Amsterdam. Later Ev. Luthers, died on 22-06-1983 in Amsterdam at the age of 92. Haar laatste adres was het verpleeghuis "Huize Tabitha". Cremated on 27-06-1983 in Amsterdam. De crematie heeft plaastgevonden op 27 juni 1983 in het gemeentelijk crematorium "Westgaarde" te de Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp. Daughter of Hendrik Franciscus AMEN and Maria Helena MELCHERS.
From this marriage:
   1.  Marie (Miep), Telefoniste, born on 25-07-1918 in Amsterdam. Het geboorteadres luidt: 1e Oosterparkstraat 163 te Amsterdam. Christened (Ev. Luthers) on 22-09-1918 in Amsterdam.
Publication of the banns on 10-09-1940 in Amsterdam, married at the age of 22 on 26-09-1940 in Amsterdam to Joseph Jacobus (Jos) SCHOUTEN, 26 years old, Inspecteur Delta Lloyd Schadeverzekering, born on 28-07-1914 in Amsterdam, son of Joseph Jacobus SCHOUTEN and C.W. KORFF.
   2.  Gerrit Martinus (Ger) (see also IX.71).

IX.71    Gerrit Martinus (Ger) GOLSTEIN, PTT Ambtenaar, born on 13-02-1926 in Amsterdam (religion: EL later GF), son of Gerrit GOLSTEIN (see also VIII.62) and Marritje (Mart) AMEN.
Publication of the banns on 31-03-1954 in Amsterdam, married at the age of 28 on 14-04-1954 in Amsterdam, church marriage on 14-04-1954 in Amsterdam (Geref.Kerk). Na het huwelijk nam Maria Elisabeth Hagedoorn tijdelijk haar intrek op het adres van Gerrit Martinus Golstein, de Rietwijkerstraat 27 (III hoog). Spouse is Maria Elisabeth (Rietje) HAGEDOORN, 26 years old, born on 17-12-1927 in Amsterdam (religion: Gereformeerd), daughter of Johannes HAGEDOORN and Everdina SIEMELING.
From this marriage:
   1.  Robert (Rob), Manager Circus Herman Renz, born on 15-04-1958 in Amsterdam. Geboorteadres Baas Gansendonckstraat 9 I te Amsterdam-west (Bos en Lommer) (religion: Gereformeerd).
   2.  Karin Martine Evelina, born on 01-06-1963 in Amsterdam. Geboorteadres Baas Gansendonckstraat 9 I te Amsterdam-West (Bos en Lommer) (religion: Gereformeerd).

V.18    Berent Jan(s) (Evers) GOLDSTEEN, Landbouwer, born in Buurtschap Streukel onder Hasselt, gem. Hasselt, christened (Gereformeerd) on 23-06-1776 in Hasselt, died on 05-04-1834 in Zwollerkerspel at the age of 57. Bron van de vernoeming onduidelijk.
De mogelijkheid bestaat zelfs dat "Berent Jan(s)" Evers een zoon is van Evert Jan(s), geb. 18.04.1728, genaamd "Barend".
Onderzoekswerk (wellicht verwarring ontstaan). Son of Gerrit Jan(s) (Goutsteen) GOLDSTEEN (see also IV.4) and Geesjen (Geessien) WESTERHOF.
Married at the age of 32 on 19-02-1809 in Zwolle (Haerst?) to Willempje SCHROTEN, 28 years old, born on 28-03-1780 in Zwolle, christened on 30-03-1780 in Zwolle, died on 24-01-1854 in Zwollerkerspel at the age of 73. Info mogelijk van de heer Schroten te Emmeloord, tel. 05270-13020. Daughter of Wicher Schrooten SCHROTEN and Egbertje Engberts van den VALKENBURG.
From this marriage:
   1.  Egbertje GOLDSTEIN, born on 27-01-1810 in Zwollerkerspel, died on 01-10-1882 in Zwollerkerspel at the age of 72.
Church marriage at the age of 29 on 21-03-1839 in Zwollerkerspel to Jan KRAGT.
   2.  Hendrik GOLDSTEIN, born on 08-04-1813 in Zwollerkerspel, died on 04-02-1832 in Zwollerkerspel at the age of 18.
   3.  Geesje, born on 27-12-1814 in Zwollerkerspel, died on 28-08-1827 in Zwollerkerspel at the age of 12.
   4.  Wichert GOLDSTEIN, born on 01-10-1815 in Haerst (Zwollerkerspel), died on 12-09-1834 in Haerst (Zwollerkerspel) at the age of 18.
   5.  Marrigje (Marr(e)(ig)gien) GOLDSTEIN, born on 06-10-1818 in Zwollerkerspel, died on 09-05-1882 in Zwolle at the age of 63.
Church marriage at the age of 22 on 24-09-1841 in Zwollerkerspel to Arend WESTERHOF, 28 years old, Herbergier, Landbouwer en Wegwerker, born on 06-06-1813 in Zwolle, died on 04-07-1877 in Zwolle at the age of 64, son of Egbert Derks WESTERHOF and Aleida HAZELHORST.
   6.  Engbert (Evert) (see also VI.24).
   7.  Derk, born on 26-08-1824 in Zwollerkerspel, died on 15-12-1831 in Zwollerkerspel at the age of 7.

VI.24    Engbert (Evert) GOLDSTEEN, born on 14-08-1821 in Haerst (Zwollerkerspel), died on 19-08-1878 in Zwollerkerspel at the age of 57, son of Berent Jan(s) (Evers) GOLDSTEEN (see also V.18) and Willempje SCHROTEN.
Married at the age of 45 on 16-05-1867 in Zwollerkerspel to Femmigje MEULINK, 23 years old, born on 09-03-1844 in Zwolle, died on 07-10-1909 in Zwollerkerspel at the age of 65, daughter of Berent MEULINK and Hendrikje van der VEGTE.
From this marriage:
   1.  Willempje, born on 05-02-1868 at 20:00 in Zwollerkerspel, died on 19-01-1899 in Zwollerkerspel at the age of 30.
Married at the age of 22 on 01-05-1890 in Zwollerkerspel to Hendrik Jan MEIJER, 23 years old, born on 12-07-1866 in Zwolle.
   2.  Berend Jan, born on 01-03-1870 at 08:00 in Zwollerkerspel, died on 17-03-1882 in Zwollerkerspel at the age of 12.
   3.  Hendrikje, born on 25-06-1871 at 18:00 in Zwollerkerspel, died in 02-1935? Zwollerkerpel.
Married at the age of 26 on 18-05-1898 in Zwollerkerspel to Albertus WESTERHOF.
   4.  Berendina, born on 09-08-1873 in Zwollerkerspel, died on 13-02-1940 in Zwollerkerspel at the age of 66.
Married at the age of 26 on 26-04-1900 in Zwollerkerspel. Voorheen was Henrik Jan met haar zuster getrouwd. Spouse is Hendrik Jan MEIJER, 33 years old, born on 12-07-1866 in Zwolle.
   5.  Evert (see also VII.40).
   6.  Hermannus (Herman), Boerenarbeider, born on 04-05-1878 at 17:00 in Zwollerkerspel, died on 15-04-1917 in Zwollerkerspel: Berkum, in de woning in de Poepershoek at the age of 38, buried in Zwollerkerspel: Bergklooster.
Married at the age of 36 on 07-05-1914 in Zwollerkerspel to Jacobje (Coba) van BEEK, 19 years old, born on 17-10-1894 in Putten, died on 31-05-1988 in Zwolle: Berkum at the age of 93, buried on 04-06-1988 in Zwolle: Bergklooster, daughter of Gaart van BEEK, Arbeider, and Hendrikje van BEEK.

VII.40    Evert GOLDSTEEN, landbouwer, born on 16-09-1875 in Zwollerkerspel. Uit het huwelijk met Aaltje van den Brink zijn 12 kinderen geboren, waarbij het opvallend is dat 3 van hen op 25 december, 1ste kerstdag zijn geboren! Son of Engbert (Evert) GOLDSTEEN (see also VI.24) and Femmigje MEULINK.
Married at the age of 29 on 16-02-1905 in Zwollerkerspel to Aaltje van den BRINK, 22 years old, born on 25-04-1882 in Zwollerkerspel.
From this marriage:
   1.  Engbert, born on 11-12-1905 in Zwollerkerspel.
   2.  Klazina, born on 25-12-1906 in Zwollerkerspel.
Married at the age of 24 on 30-04-1931 in Zwollerkerspel to Albert Jan ten HOVE.
   3.  Femmigje ((Fenna)), born on 29-02-1908 in Zwollerkerspel.
   4.  Willempje, born on 05-04-1909 in Zwollerkerspel.
   5.  Teunis, born on 10-04-1910 in Zwollerkerspel.
   6.  Evert, born on 02-01-1914 in Zwollerkerspel. Evert Goldsteen was ooit jarenlang de naaste buurman van Mevrouw H. (Minie) Buit-Zielman, wonende Glinthuisweg 1, 8061 PN te Hasselt.
Onderstaande informatie is van haar afkomstig.

Evert, ongehuwd, woonde op de Horst, een boerderij in Haerst. De zuster van Evert, Willempje was eveneens ongehuwd. Een andere zuster, Fenna (Fennigje) met Berend Winkelaar. Na zijn overlijden zijn zowel Evert en Willempje bij Fenna ingetrokken. De Horst is een boerderij met een lange geschiedenis. De boerderij is gesticht door monniken van het Agnietenbergklooster. De monniken gebruikten de Horst om het klooster te bevoorraden en de wildernissen rondom het klooster en de Horst te ontginnen. De boerderij was lang in de originele staat, doch is in de vijftiger jaren verbrand.
   7.  Albert, born on 07-06-1915 in Zwollerkerspel.
   8.  Herman, born on 28-01-1916 in Zwollerkerspel, died on 15-03-1916 in Zwollerkerspel, 47 days old.
   9.  Herman, born on 25-12-1917 in Zwollerkerspel.
   10.  Lubbert, born on 29-03-1919 in Zwollerkerspel, died on 25-11-1920 in Zwollerkerspel at the age of 1.
   11.  Aaltje, born on 25-12-1921 in Zwollerkerspel.
   12.  Lubbert, born on 21-02-1924 in Zwollerkerspel.

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software